rubicon

A caporettói áttörés, 1917. október 24.–december 12.

10 perc olvasás
„Éj­fél van. Ok­tó­ber 24-e el­ső órá­ja. Az eső rö­vid idő­re elállt, szét­szórt csil­la­gok fény­le­nek át könnyű fel­hő­fosz­lá­nyo­kon. A köd­sap­ká­ba bur­ko­ló­zó he­gyek fe­ke­tén és fe­nye­ge­tően emel­ked­nek a világos ég­bolt fe­lé. A szö­vet­sé­ge­sek ol­da­lá­ról ke­vés lö­vés hal­lat­szik, az ola­szok­nál is min­den fel­tű­nően nyu­godt. Még min­dig nem tud­nak sem­mit a kü­szö­bön­ál­ló tá­ma­dás­ról? Nem sej­te­nek sem­mit ar­ról, hogy tíz­ez­rek vár­ják a je­let a ro­ham­ra, hogy meg­szám­lál­ha­tat­lan üteg áll tü­ze­lés­re ké­szen, hogy egy óra, negy­ven, tíz perc múl­va ha­lált és pusz­tu­lást okád­jon? […] Egy üteg pon­to­san két óra­kor ad­ja le az el­ső sor­tü­zet. Mie­lőtt még a vissz­hang a he­gyek­ről vissza­ve­rőd­ne, fel­tá­rul a po­kol. Tűz­vi­har szá­guld vé­gig az olasz üteg­ál­lá­so­kon, a gáz­grá­ná­tok tom­pa be­csa­pó­dá­sai össze­ke­ve­red­nek a könnyebb lö­ve­gek uga­tá­sá­val, va­la­mint a ne­héz és leg­ne­he­zebb űr­mé­re­tű lö­vegek na­gyot vissz­hang­zó rob­ba­ná­sai­val. Az Ison­zó völ­gye ször­nyű bo­szor­kány­kat­lan­ná vá­lik.”
(Hel­mut Schit­ten­helm: Wir zo­gen nach Fri­aul. Stutt­gart, 1932.)

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.