rubicon

A ca­po­ret­tói át­tö­rés

Er­win Rom­mel visszaem­lé­ke­zé­se a 12. ison­zói csa­tá­ra
17 perc olvasás

Rom­mel ké­sőb­bi vil­lám­há­bo­rús eré­nyei egy az egy­ben meg­mu­tat­koz­nak olaszor­szá­gi ha­di­tet­té­ben. Bár 1917-ben nem pán­cé­lo­so­kat, ha­nem csak gya­lo­go­so­kat ve­zé­nyelt, ugyanazo­kat a tak­ti­kai alap­el­ve­ket al­kal­maz­ta. Az alább rész­le­te­zett ha­di­tet­te az el­ső vi­lág­há­bo­rú ta­lán leg­lát­vá­nyo­sabb ak­ciói­hoz so­rol­ha­tó. Me­rész­sé­ge, sze­mé­lyes ön­felál­do­zá­sa, el­ké­pesz­tő ön­bi­zal­ma és hi­he­tet­len tak­ti­kai ér­zé­ke egyaránt hoz­zá­já­rult ah­hoz, hogy Rom­mel a 12. ison­zói csa­ta ta­lán leg­na­gyobb ha­di­tet­tét hajt­sa vég­re.

A Rom­mel-­cso­port há­rom he­gyi­va­dász- és egy gép­pus­kásszá­zad­ból állt, amely­hez ké­sőbb még két szá­zad csat­la­ko­zott. Fi­gye­lem­re mél­tó, hogy ezt a majd­nem két zász­ló­alj­nyi erőt a csu­pán fő­had­na­gyi rend­fo­ko­za­tú Rom­mel­re bíz­ták: ez is mu­tat­ja, hogy a né­met had­se­reg­ben nem­csak a rang, ha­nem a tu­dás is szá­mí­tott. Rom­mel egy­sé­gé­nek már az of­fen­zí­va előtt sa­já­tos prob­lé­mák­kal kel­lett meg­bir­kóz­nia: a sváb he­gyi­va­dász-zász­ló­alj ba­jor alá­ren­delt­ség­ben har­colt. Rom­mel és pa­rancs­no­ka at­tól tar­tott, hogy a ba­jor pa­rancs­nok­ság csu­pán

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.