rubicon

Zrínyi Miklós, a katona

17 perc olvasás

A tör­té­net­tu­do­mány­ban már év­ti­ze­dek­kel ezelőtt meg­kez­dő­dött a 19. szá­za­di ro­man­ti­kus na­cio­na­liz­mus ál­tal örö­kí­tett Zrí­nyi-kép mó­do­sí­tá­sa. A két pogány közt egy ha­zá­ban ma­gá­nyo­san őr­lő­dő, tra­gi­kus sor­sú hé­rosz he­lyett a nyolc­va­nas évek­től egy­re több fi­gye­lem ju­tott a har­minc­éves há­bo­rút kö­ve­tő eu­ró­pai ha­tal­mi át­ren­de­ző­dés­ben Ma­gyaror­szág­nak he­lyet ke­re­ső, a Né­met-római Bi­ro­da­lom fran­cia orien­tá­ció­jú fe­je­de­lem­sé­gei irányá­ban tá­jé­ko­zó­dó, szé­les lá­tó­kö­rű po­li­ti­kus­nak. A legutób­bi évek ered­mé­nye a Zrí­nyiek nem­ze­ti ha­tá­ro­kon át­nyú­ló csa­lá­di kap­cso­la­tai­nak, a Habs­burg bi­ro­dal­mi arisz­tok­rá­ciá­ba in­teg­rá­ló­dá­suk­nak és több­fé­le iden­ti­tá­suknak hang­sú­lyo­zá­sa.

A kö­zel­múlt had­tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sai szin­tén lát­vá­nyos új­don­sá­go­kat hoz­tak: ré­szint a tö­rök hó­dolt­ság ha­tá­rán épült, sok po­lé­mia tár­gyát ké­pe­ző Zrí­nyi-Új­vár­ra vo­nat­ko­zó írott és ké­pi for­rá­sok össze­gyűj­té­sé­vel és a hely­szí­ni fel­tá­ró mun­ká­la­tok megin­du­lá­sá­val, ré­szint pe­dig Zrí­nyi és a bé­csi köz­pon­ti ka­to­nai ve­ze­tés és ve­ze­tők kap­cso­la­tá­nak ár­nyal­tabb be­mu­ta­tá­sá­val. 

Mindezen ered­mé­nyek nem csu­pán a hang­sú­lyo­kat mó­do­sít­ják, ha­nem ala­po­san át is raj­zol­ják a ha­gyo­má­nyos el­kép­ze­lé­se­ket. A „ma­gyar” Zrí­nyi he­lyett egy hor­vát–ma­gyar, kö­zép-­eu­ró­pai és eu­ró­pai Zrí­nyi alak­ja bon­ta­ko­zik ki; a Ra­i­mon­do Mon­te­cuc­co­li­val össze­vet­he­tő had­ve­zér he­lyét át­ve­szi a tö­rökel­le­nes nem­zet­kö­zi szö­vet­ség szer­ve­zé­sé­ben, a tá­ma­dó há­bo­rú ter­vé­nek ki­dol­go­zá­sá­ban, el­fo­gad­ta­tá­sá­ban, ki­rob­ban­tá­sá­ban és 1663–64 te­lén elért kez­de­ti si­ke­rei­ben kiemel­ke­dő sze­re­pet ját­szó, ám te­het­sé­gé­nek és am­bí­ciói­nak meg­fe­le­lő feladat­hoz még­sem ju­tó ka­to­na ké­pe. Az ál­ta­la épí­tett vár és az el­hí­re­sült té­li had­já­rat ka­to­nai je­len­tő­sé­ge átér­té­ke­lő­dik, po­li­ti­kai és pro­pa­gan­da­je­len­tő­sé­ge pe­dig meg­nő.

Zrí­nyi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.