rubicon

Zrínyi Ilona

22 perc olvasás

Ha nap­jaink­ban megem­lít­jük Zrí­nyi Ilo­na ne­vét, el­ső­sor­ban a hős ­lel­kű asszony­ra, II. Rá­kó­czi Fe­renc fe­je­de­lem édes­any­já­ra gon­do­lunk, aki há­rom évig véd­te Mun­kács vá­rát a csá­szá­riak ost­ro­ma el­len. De va­jon is­mer­jük-e élet­tör­té­ne­tét elég­gé ah­hoz, hogy ilyen se­ma­ti­ku­san egy­sze­rű kép­pel idéz­hes­sük fel alak­ját? 

És tény­leg a „mo­dern ka­to­na­nő” elő­ké­pe lett vol­na? Vagy csu­pán a sa­ját ko­rá­nak meg­fe­le­lő éle­tet élt, ha nem is ti­pi­kus mó­don? Ezek­re a kér­dé­sek­re ter­mé­sze­te­sen nem könnyű rö­vi­den vá­la­szol­ni, s a je­len ke­re­tek kö­zött sem új Zrí­nyi Ilo­na-é­let­raj­zot, de még csak me­rő­ben új Zrí­nyi Ilo­na-ké­pet sem al­kot­ha­tunk. 

Ez per­sze nem is cé­lunk, csu­pán né­hány gon­do­lat­tal sze­ret­nénk ár­nyal­ni a köz­tu­dat­ban ró­la kiala­kult be­nyo­mást vál­to­zó tör­té­ne­lem­szem­lé­le­tünk idő­sze­rű prob­lé­ma­fel­ve­té­sei­nek tük­ré­ben és az újab­ban fel­me­rült ku­ta­tá­si ered­mé­nyek alap­ján, ame­lyek szé­les kör­ben ta­lán még nem kel­lően is­mer­tek.

 

Szár­ma­zá­sa

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta