rubicon

Zarándoklat Szent Jakabhoz

Santiago de Compostela
6 perc olvasás

Idősebb Jakabot a Genezáreti-tónál hívta meg Jézus első tanítványai közé. A hagyomány szerint az apostol a 44-ben bekövetkezett mártírhalála előtt Hispániában térített. A félsziget történelme igen gazdag és mozgalmas. A római uralom után a területet a vizigótok szállták meg, akiket az arabok követtek. Az ellenük indított harc – a reconquista – gondolata Ibéria északi részén született meg, és a katonák Szent Jakab nevében vetették be magukat a küzdelembe. Az apostol galíciai sírja jelképpé vált.

Má­té evan­gé­lis­ta sze­rint Jé­zus „miu­tán to­vább­ment […], meg­lá­tott két má­sik test­vért, Ja­ka­bot, a Ze­be­deus fiát és test­vé­rét, Já­nost, amint a ha­jó­juk­ban aty­juk­kal, Ze­be­deus­sal együtt ren­dez­ték há­lói­kat, és őket is el­hív­ta. Ők pe­dig azon­nal ott­hagy­ták a ha­jót és aty­jukat, és kö­vet­ték őt.” Ja­kab Si­monnal, Pé­ter­rel és Já­nos­sal együtt Jé­zus bel­ső kö­ré­be tar­to­zott. Ott volt a szí­ne­vál­to­zás­kor, lát­ta Ja­ri­us leá­nyá­nak fel­tá­masz­tá­sát és pró­bált vir­rasz­ta­ni a Get­sze­má­ni-­kert­ben. 

Ja­co­bus de Vo­ra­gin Le­gen­da au­rea cí­mű mun­ká­já­ban szá­mos tör­té­ne­tet őr­zött meg Szent Ja­kab­ról. A Szent­föl­dön meg­té­rí­tet­te Her­mo­ge­nes má­gust ta­nít­vá­nyá­val,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.