rubicon

Volt-e esélye Magyarországnak a demokráciára 1945-ben?

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrejötte és lehetőségei
14 perc olvasás

Mun­dus se ex­pe­diet: a vi­lág meg­ta­lál­ja a kiu­tat! 1944–45 for­du­ló­ján a vi­lág s ben­ne Ma­gyar­or­szág el­ké­pesz­tő ne­héz­sé­gek kö­ze­pet­te ke­res­te a kiu­tat ab­ból az apo­ka­lip­ti­kus hely­zet­ből, amely­be ke­rült. Im­má­ron nem le­he­tett el­rej­tőz­ni, szem­lé­lőd­ni: ál­lást kel­lett fog­lal­ni. Vol­tak, akik a vég­ső­kig va­ló ki­tar­tást, a har­cot vá­lasz­tot­ták, s vol­tak, akik az új­ra­kez­dés mel­lett fog­lal­tak ál­lást. Ez utób­bit je­len­tet­te az Ideig­le­nes Nem­zet­gyű­lés és az Ideig­le­nes Nem­ze­ti kor­mány lét­re­ho­zá­sa Deb­re­cen­­ben.

Az Ideig­le­nes Nem­zet­gyű­lés és Nem­ze­ti Kor­mány lét­re­jöt­té­nek és mű­kö­dé­sé­nek igen ki­ter­jedt iro­dal­ma van. Így ezút­tal nem szán­dé­kunk a par­la­ment és a kor­mány megala­ku­lá­sá­nak kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ni, sem a kor­mány ren­de­le­teit, vi­táit, il­let­ve a nem­zet­gyű­lés tör­vé­nyeit, ülé­seit ele­mez­ni. Ab­ban szin­te egyetér­tés ural­ko­dik, hogy ezt a kor­mányt Moszk­vá­ban hoz­ták lét­re – Mo­lo­tov ké­sőbb nem is ker­telt: „Én hoz­tam lét­re ezt a kor­mányt.” –, de még egy olyan idő­szak­ban, ami­kor a szö­vet­sé­ge­sek (USA, Nagy-B­ri­tan­nia) ér­de­keit is va­la­me­lyest fi­gye­lem­be vet­ték. Mi­vel a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.