rubicon

VII. Henrik halála

A temetés mint politikai propagandaeszköz
9 perc olvasás
A kö­zép­ko­ri Ang­liá­ban a fő­ran­gúak dí­szes te­me­té­sei a for­má­lis gyász mel­lett utol­só nyil­vá­nos tár­sa­dal­mi sze­rep­lé­seik­nek te­kint­he­tők. A te­me­té­si szer­tar­tá­sok, amel­lett, hogy a tár­sa­dal­mi hie­rar­chia megerő­sí­té­sét hang­sú­lyoz­ták, re­mek po­li­ti­kai pro­pa­gan­da­esz­köz­ként is szol­gál­tak, me­lyet a rózsák há­bo­rú­ját le­zá­ró el­ső Tu­dor-u­ral­ko­dó, VII. Hen­rik is igye­ke­zett új di­nasz­tiá­ja szá­má­ra kiak­náz­ni. En­nek mai na­pig lát­ha­tó je­le az an­gol nem­ze­ti mau­zó­leum­ban, a West­mins­ter-a­pát­ság­ban VII. Hen­rik kápolnája.

Az el­ső Tu­dor-u­ral­ko­dó, az óva­tos, mér­ték­le­tes po­li­ti­ká­já­ról is­mert VII. Hen­rik (1485– 1509) ha­lá­la előtt a szo­ká­sos­tól el­té­rő, szi­go­rú for­ga­tó­köny­vet íra­tott te­me­té­sé­ről. E sze­rint ha­lá­lát kö­ve­tően holt­tes­te két hé­ten át a rich­mon­di pa­lo­tá­ban ma­radt, s mi­köz­ben szá­mos mi­sét mond­tak lel­ki üd­véért, a po­li­ti­kai át­me­net bé­ké­sen zaj­lott, fia, VIII. Hen­rik kis­ko­rú­sá­ga, il­let­ve a még élet­ben le­vő yor­ki­sta trón­kö­ve­te­lők

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.