rubicon

Vadászati világkiállítás, Budapest, 1971

2 perc olvasás

1971-ben Ma­gyaror­szág ren­dez­het­te az el­ső Va­dá­sza­ti Vi­lág­kiál­lí­tást, ame­lyen 52 or­szág, 2,1 mil­lió, köz­tük 200 000 kül­föl­di lá­to­ga­tó vett részt. 5778 be­mu­ta­tott tró­fea te­rem­tett fó­ru­mot a szak­em­be­rek, a sport­va­dá­szok tíz­ez­rei­nek tu­do­má­nyos esz­me­cse­rék­re, má­sutt elér­he­tet­len ön­kép­zés­re. A Nem­zet­kö­zi Va­dá­sza­ti Ta­nács el­nö­ke, I. G. van Ma­as­dijk mond­ta a kiál­lí­tás­ról: „Ma­gyaror­szág va­dá­sza­ti múlt­ját és je­le­nét, va­la­mint a ter­mé­szet­vé­de­lem­ben ki­fej­tett erő­fe­szí­té­seit te­kint­ve ta­lán a legal­kal­ma­sabb hely en­nek a gran­dió­zus se­reg­szem­lé­nek a meg­ren­de­zé­sé­re. Az or­szág­nak egész tör­té­nel­me so­rán olyan ma­gas fo­kú volt   a va­dá­sza­ti kul­tú­rá­ja, s va­dá­szat és ter­mé­szet­vé­de­lem te­rén nap­jaink­ban olyan tu­da­tos, ered­mé­nyes mun­kát fejt ki, amely­ről csak a leg­tel­je­sebb elis­me­rés­sel le­het szól­ni.”

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta