rubicon

Utóélet

Kultusz és kárhozat
5 perc olvasás

Te­le­ki Pál éle­té­nek ér­té­ke­lé­se már a ha­lá­la utá­ni pil­la­nat­ban el­kez­dő­dött. Ér­de­kes mó­don – ed­dig tu­do­má­sunk sze­rint – a legel­ső ér­té­ke­lé­sét és a ha­lál­eset ma­gya­rá­za­tát O’Mal­ley brit kö­vet ad­ta, aki Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó­nak áp­ri­lis 3-án a leg­nyer­sebb sza­vak kí­sé­re­té­ben ér­tés­re ad­ta, hogy a Te­le­ki ál­tal vá­lasz­tott út „in­kább vál­lal­ha­tó, ama gya­lá­zat he­lyett”, amit a kor­mány­zó he­lyes­nek vélt. Ha­ma­ro­san azon­ban a ma­gyar kor­mány­fér­fiak is ér­tel­mez­ni kí­ván­ták az élet­utat. Utó­da, Bár­dos­sy Lász­ló a ra­va­tal­nál el­mon­dott be­szé­de sze­rint a nem­zet ta­ní­tó­mes­te­rét si­rat­ta ben­ne, aki­nek éle­te „szí­nes szi­vár­vány­ként” ívelt a nem­ze­ti élet „Sze­ged­től a Kár­pá­tok bér­ceiig fe­szü­lő egén”. Az a kö­tet, amely­nek elő­sza­va­ként a mi­nisz­ter­el­nök bú­csú­be­szé­de meg­je­lent, egy­szer­s­mind a Te­le­ki-his­to­riog­rá­fia el­ső da­rab­ja is (Ma­to­lay Gé­za (összeáll.)–Mud­rinsz­ky Ró­zsa: Gróf Te­le­ki Pál éle­te és mun­kás­sá­ga a ma­gyar re­ví­zió szol­gá­la­tá­ban. Bu­da­pest, é. n., Ha­lász Iro­dal­mi és Könyv­kiadó Vál­la­lat). Élet­raj­zi ré­szét Mud­rinsz­ky Ró­zsa, Te­le­ki egy­ko­ri ta­nít­vá­nya, dok­to­ran­du­sza ír­ta, s az ő ré­vén ke­rült be né­hány rop­pant ne­he­zen kiirt­ha­tó tév­hit a Te­le­ki­vel fog­lal­ko­zó iro­da­lom­ba. A kö­tet tar­tal­ma egye­bek­ben pon­to­san le­fed­te a cím­ben fog­lal­ta­kat, csak­nem nyolc­van szá­za­lék­ban Te­le­ki­nek a re­ví­zió te­rü­le­tén ki­fej­tett mun­kás­sá­gá­val fog­lal­ko­zott, s tar­tal­ma el­ső­sor­ban Te­le­ki mi­nisz­ter­el­nök­ként el­mon­dott be­szé­dei­nek jel­zés nél­kü­li, va­la­mely saj­tó­arc­hí­vum­ból át­vett után­köz­lé­sé­re szo­rít­ko­zott. Amennyi­ben ta­lá­lunk ér­té­ke­lő mo­tí­vu­mo­kat ben­ne, azok a ten­gely mel­lett min­den kö­rül­mé­nyek kö­zött el­kö­te­le­zett ál­lam­fér­fit mu­tat­ják be: ezt a be­nyo­mást erő­sí­ti a kö­tet vé­gén kö­zölt né­met és olasz nyel­vű össze­fog­la­ló is.

A ha­lá­la utá­ni évek­ben, ám még a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú so­rán éle­té­nek be­mu­ta­tá­sát nagy­szá­mú bro­sú­ra és fo­lyó­irat­cikk vál­lal­ta ma­gá­ra: ezek rend­sze­rint pá­lya­fu­tá­sá­nak egy-egy sze­le­tét mu­tat­ták be: a hí­vő, a cser­kész, a nem­zet­ne­ve­lő, a nem­ze­ti­ség­po­li­ti­kus Te­le­kit. Gya­kor­ta ser­leg­va­cso­rák,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.