rubicon

Út a háború felé

A német külpolitika revízió és expanzió között, 1936–1939
23 perc olvasás

Az 1930-as évek­re be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a pá­ri­zsi bé­ke­szer­ző­dé­sek „mes­ter­sé­ges” jel­le­ge több konf­lik­tust te­remt a győz­te­sek és vesz­te­sek kö­zött. Az 1930-as évek­ben a vi­lág­po­li­ti­kai té­nye­zők is ked­ve­zően ala­kul­tak Hit­ler szá­má­ra. Ke­let-Ázsiá­ban 1931 szep­tem­be­ré­ben Ja­pán man­dzsú­riai ka­to­nai beavat­ko­zá­sa ered­mé­nye­zett tar­tós vál­sá­got, amely 1937 jú­liu­sá­ra fegy­ve­res össze­tű­zés­sé fa­jult Ja­pán és Kí­na kö­zött. A Föld­kö­zi-ten­ger tér­sé­gé­ben Olaszor­szág há­bo­rú­ja Abesszí­nia el­len (1935–1936) és a va­la­mennyi eu­ró­pai nagy­ha­ta­lom rész­vé­te­lé­vel zaj­ló spa­nyol pol­gár­há­bo­rú (1936–1939) je­len­tett vi­lág­mé­re­tű vál­ság­gó­cot. Bi­zo­nyos ideig a Ke­let-Ázsiá­ban és a Föld­kö­zi-ten­ger tér­sé­gé­ben je­lent­ke­ző szov­jet–brit el­len­té­tek is se­gí­tet­ték a né­met dik­tá­tor re­ví­ziós és ex­pan­ziós po­li­ti­ká­ját.

A

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta