rubicon

„Törvényes megszállás"

Szovjet csapatok Magyarországon 1944–1947 között
17 perc olvasás

A Ma­gyaror­szá­got meg­szál­ló szov­jet csa­pa­tok 1944–1947 kö­zöt­ti te­vé­keny­sé­ge hosszú év­ti­ze­de­kig ta­bu­nak szá­mí­tó té­ma­kör volt a tör­té­net­tu­do­mány szá­má­ra. For­rás­adott­sá­gaink is rend­kí­vül szű­kö­sek eb­ből az idő­szak­ból. Hi­szen a front át­vo­nu­lá­sa ide­jén a há­bo­rús ál­la­po­tok miatt írás­be­li­ség alig volt, a köz­igaz­ga­tás új­rain­dí­tá­sát kö­ve­tően pe­dig so­kan ta­lán már nem tud­tak vagy nem is akar­tak pa­naszt ten­ni az őket ért at­ro­ci­tá­sok ügyé­ben. E szór­vá­nyos for­rá­sok­nak ép­pen ezért kiemel­ke­dő je­len­tő­sé­gük van, köz­lé­sük a ma­gyar tör­té­net­tu­do­mány számára is fon­tos feladat. Ezút­tal né­hány szem­pont alap­ján fel­vá­zol­juk, hogy mi­lyen össz­kép raj­zo­ló­dik ki a szov­jet csa­pa­tok 1944–1947 kö­zöt­ti te­vé­keny­sé­gé­ről.

Re­tor­zió és re­no­vá­ció

A szov­jet csa­pa­tok 1944. szep­tem­ber 23-án ér­ték el a mai Ma­gyaror­szág

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.