rubicon

Titkos állambiztonsági eszköztár

Egy gondolatrendőrség operatív eszközei és módszerei
2 perc olvasás

A tit­kos in­for­má­ció­szer­ző te­vé­keny­ség min­dig egyik alap­ve­tő jel­lem­ző­je volt és ma­rad a tit­kos­szol­gá­la­tok­nak. A nyil­vá­nos­ság ki­zá­rá­sá­val foly­ta­tott te­vé­keny­ség azon­ban a párt­ál­lam ke­re­tei kö­zött sok­szor nem a ma ural­ko­dó fel­fo­gás sze­rint ala­kult, ha­nem in­kább „gon­do­lat­rend­őri” funk­ció­kat ta­kart, hi­szen az ál­lam­biz­ton­sá­gi szer­vek felada­ta, mint azt egy 1975-ben kiadott szak­irá­nyú tan­könyv­ben ol­vas­hat­juk: „az osz­tály­funk­ció­hoz kö­tő­dik, és ez nem más, mint az ál­la­mi­lag szer­ve­zett tár­sa­da­lom és az ál­lam bel­ső vé­del­me ér­de­ké­ben foly­ta­tott te­vé­keny­ség – spe­ciá­lis esz­kö­zök­kel és mód­sze­rek­kel.” A ko­ra­be­li fel­fo­gás sze­rint a párt és a kor­mány meg­bí­zá­sa alap­ján az ál­lam­biz­ton­sá­gi ap­pa­rá­tus alap­ve­tő felada­ta volt, hogy véd­je és óv­ja a nép­köz­tár­sa­sá­g ál­la­mi, gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi rend­jét, a mun­kás­osz­tály, a dol­go­zó nép ér­de­keit az im­pe­ria­lis­ta, ka­pi­ta­lis­ta hír­szer­ző szer­vek, a reak­ciós és fa­sisz­ta emig­ráns köz­pon­tok ügy­nö­kei és a bel­ső el­len­for­ra­dal­mi, na­cio­na­lis­ta erők és ele­mek min­den­faj­ta ak­na­mun­ká­já­val szem­ben. Ezen cé­lok meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben kel­lett az ope­ra­tív esz­kö­zö­ket és mód­sze­re­ket is fel­hasz­nál­ni.

1956

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.