rubicon

Tisza István és az első világháború

25 perc olvasás

Ki volt gróf Ti­sza Ist­ván? „Vad, gesz­ti bo­lond” és „gyúj­to­ga­tó, csó­vás em­ber”, mint Ady ne­vez­te, vagy pe­dig „ki­vé­te­les nagy­sá­gú ál­lam­fér­fiú”, ami­lyen­nek Szek­fű Gyu­la lát­tat­ta? A kon­zer­va­tív po­li­ti­kus megíté­lé­sé­nek egyik alap­kér­dé­se Ti­sza Ist­ván há­bo­rú­hoz va­ló vi­szo­nya. El­le­nez­te-e a had­üze­ne­tet, avagy a harc leg­főbb tá­mo­ga­tó­ja volt?

1914. jú­nius 28-án dél­előtt 11 óra után pár perc­cel a sza­ra­je­vói Ap­pel-­rak­part és a Fe­renc Jó­zsef ut­ca sar­kán egy 19 éves, kék sze­mű, hosszú ha­jú, szerb nem­ze­ti­sé­gű bosz­niai diák, Gavrilo Princip több­ször egy­más után meg­húz­ta re­vol­ve­re ra­va­szát. A lö­vé­sek ha­lá­lo­san meg­se­be­sí­tet­ték Fe­renc Fer­di­nánd fő­her­ce­get, az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia trón­örö­kö­sét és fe­le­sé­gét, Chotek Zsó­fia gróf­nőt. Fél 12-kor a tró­nö­rö­kös­pár már nem volt az élők so­rá­ban. 

A me­rény­le­t­től a had­üze­ne­tig

Ti­sza gesz­ti bir­to­kán ér­te­sült a sza­ra­je­vói ter­ro­ris­ta ak­ció­ról, és azon­nal a fő­vá­ros­ba sie­tett, majd to­vábbuta­zott Bécs­be. Fe­renc Jó­zsef­nél tett rész­vét­lá­to­ga­tá­sa után Le­o­pold Berch­told gróf kö­zös

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.