rubicon

Szovjetunió

A sztálini pro­pa­gan­dá­ban
2 perc olvasás

A kom­mu­niz­mus meg­je­le­ní­té­se

1928 ele­jén az ipa­ro­sí­tás és a kol­lek­ti­vi­zá­lás jel­sza­vai­val meg­kez­dő­dött a szov­jet tár­sa­da­lom gi­gan­ti­kus átala­kí­tá­sa, amely az 1930-as évek ele­jé­re alap­ve­tően be­fo­lyá­sol­ta a mű­vé­szet fej­lő­dé­sét is. 1930 jú­niu­sá­ban a XVI. párt­kong­resszus meg­hir­det­te a „szo­cia­liz­mus of­fen­zí­vá­ját az egész fron­ton”, amely­be a mű­vé­szet- és kul­túr­po­li­ti­kát is be­von­ták. Az ál­la­mi ter­ve­ket pla­ká­to­kon ke­resz­tül köz­ve­tí­tet­ték. Ez­zel meg­je­lent az ipa­ro­sí­tás sza­ka­szait kí­sé­rő ak­tuá­lis mé­dium.

1929 jú­liu­sá­ban a Nép­biz­to­sok Ta­ná­csá­nak ha­tá­ro­za­ta alap­ján mű­vé­sze­ket küld­tek a kol­ho­zok­ba és a gyá­rak­ba, hogy rész­le­te­sen ta­nul­má­nyoz­zák a szo­cia­lis­ta épí­tést, és azt szem­lé­le­te­sen áb­rá­zol­ják. 1932 áp­ri­li­sá­ban felosz­lat­ták a mű­vé­sze­ti egye­sü­le­te­ket, és a kul­tu­rá­lis szfé­rát a párt­ve­ze­tés alá ren­del­ték. A mű­vé­szet­nek be kel­lett hó­dol­nia a kö­te­le­ző esz­me­rend­szer­nek, és egy to­tá­lis esz­té­ti­kai-po­li­ti­kai terv ke­re­té­ben el kel­lett jut­nia az élet áb­rá­zo­lá­sá­tól an­nak átala­kí­tá­sáig. A szo­cia­lis­ta mű­vé­szet köz­pon­ti felada­ta a rend­kí­vü­li ön­tu­dat­tal és aka­rat­tal vég­zett, he­roi­kus mun­ka áb­rá­zo­lá­sa lett. Az

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.