rubicon

Szörnyű évek

A tulajdonos parasztság megtörése
14 perc olvasás

Ma­gyaror­szág 1944–1945 for­du­ló­ján szov­jet meg­szál­lás alá ke­rült, a Szö­vet­sé­ges El­lenőr­ző Bi­zott­ság ma­gyaror­szá­gi szer­ve­ze­té­ben a Vö­rös Had­se­reg kép­vi­se­lői do­mi­nál­tak – meg­fe­lel­ve a jal­tai és pots­da­mi szer­ző­dé­sek­nek. Így már 1945-ben el­kez­dő­dött a szov­jet tí­pu­sú pro­le­tár­dik­ta­tú­ra megala­po­zá­sa a ma­gán­tu­laj­don kor­lá­to­zá­sá­val, majd fel­szá­mo­lá­sá­val és a dé­li­bá­bos, íróasz­tal­nál kieszelt vo­lun­ta­ris­ta terv­gaz­dál­ko­dás­sal. Lát­szó­lag de­mok­rá­cia volt és több­párt­rend­szer, a föld­re­form kielé­gí­tet­te a kis­pa­raszt­ság és a me­ző­gaz­da­sá­gi mun­kás­ság év­szá­za­dos vá­gyát, de mindez csu­pán át­me­ne­ti, po­li­ti­kai cé­lú en­ged­mény volt a há­bo­rú utá­ni kon­szo­li­dá­ció ér­de­ké­ben.

Rá­ko­si Má­tyás és a Ma­gyar Kom­mu­nis­ta Párt a Vö­rös Had­se­reg véder­nyő­je alatt már a kez­det kez­de­tén min­den dön­tő

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta