rubicon

Szociálpolitika, modernitás és antiszemitizmus Imrédy Béla politikájában

14 perc olvasás

Ke­vés az olyan po­li­ti­kus, aki­nek pá­lyá­ján annyi­ra jel­leg­ze­te­sen fo­nó­dott össze szo­ciál­po­li­ti­ka, mo­der­ni­tás és an­ti­sze­mi­tiz­mus, mint Imrédy Bé­la ese­té­ben, aki át­gon­dolt és kon­zer­va­tív pénz­pia­ci po­li­ti­ká­já­nak és bri­liáns ana­lí­zi­sei­nek kö­szön­he­tően nem­csak a ha­zai pén­zü­gyi élet­ben, de a nem­zet­kö­zi bank­vi­lág­ban is ko­moly te­kin­tély­nek szá­mí­tott. Te­kin­té­lyét itt­hon nagy­ban erő­sí­tet­te, hogy a ma­gyar ér­tel­mi­sé­giek előtt köz­is­mert volt szo­ciá­lis ér­zé­keny­sé­ge.

 

Imrédy gaz­da­sá­gi kon­cep­ciói

Imrédy Bé­la 1932-ben, 41 éve­sen lett a Göm­bös-kor­mány pén­zügy­mi­nisz­te­re, 1935-ben pe­dig a Bank of Eng­land tá­mo­ga­tá­sá­val a Ma­gyar Nem­ze­ti Bank el­nö­ki szé­két fog­lal­hat­ta el. Imrédy nem volt kez­det­től fog­va el­va­kult an­ti­sze­mi­ta: szá­má­ra a zsi­dó­kér­dés és az árjásítás el­ső­sor­ban a szo­ciál­po­li­ti­ka és a mo­der­ni­zá­ció egyik megol­dan­dó kér­dé­se­ként je­lent meg. Mo­der­ni­zá­ció alatt el­ső­sor­ban az elavult ma­gyar tár­sa­da­lom­szer­ke­zet átala­kí­tá­sát, a tár­sa­dal­mi mo­bi­li­tás

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta