rubicon

Szent Piroska – Eiréné

Magyar királylányból bizánci császárné
8 perc olvasás

Az Isz­tam­bul­ba lá­to­ga­tó ma­gya­rok meg­ha­tot­tan áll­nak meg a le­nyű­gö­ző Ha­gia Szo­phia-temp­lom tün­dök­lő arany­mo­zaik­ja előtt, mely Ei­ré­né csá­szár­nét áb­rá­zol­ja fér­je, II. Kom­né­nosz Já­nos császár és fia, Ale­xi­osz trón­örö­kös kö­zött, amint bő­ke­zű ado­mányt nyúj­ta­nak át a Szent Böl­cses­ség­nek: a Szűz Má­ria ölé­ben ülő Jé­zus­nak. Ei­ré­né csá­szár­né ugyanis „a mi Pi­ros­kánk”: Szent Lász­ló ma­gyar ki­rály lá­nya, aki­ből a Bi­zán­ci Bi­ro­da­lom leg­na­gyobb, leg­szen­tebb és leg­tisz­tel­tebb csá­szár­né­ja lett. Min­den úti­könyv a vi­lág min­den nyel­vén megem­lí­ti a „ma­gyar ki­rály­lányt”, kieme­li szép­sé­gét és szent­sé­gét, ám az Ay­a­so­fya köny­ves­bolt­já­ban hiá­ba ke­res­nénk to­váb­bi fel­vi­lá­go­sí­tást ró­la, pe­dig szar­ko­fág­ja is a hí­res temp­lom­ban áll. Holott 

Pi­ros­ká­ról nem­csak ko­ra­be­li arc­kép, ha­nem ko­ra­be­li élet­rajz is szü­le­tett, és jó­val több adat ma­radt fenn, mint bár­me­lyik Ár­pád-ko­ri ki­rály­nénk­ról. Mo­rav­csik Gyu­la mun­kás­sá­ga el­le­né­re a ma­gyar tör­té­net­tu­do­mány és a ma­gyar kul­túr­dip­lo­má­cia el­sza­lasz­tott le­he­tő­sé­ge ez a csá­szár­né, akit há­rom egy­ház tart szent­nek.    

Szent

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.