rubicon

Szent Márton

Pannonhalma patrónusa
3 perc olvasás

996-ban a Csehországból menekülő bencés szerzetesek Géza magyar nagyfejedelemtől letelepedési engedélyt kaptak „Szent Márton hegyén”. A bencés szerzetesek mindenekelőtt alapító atyjukat, Szent Benedeket akarták utánozni, aki első kolostorát, Montecassinót Szent Márton tiszteletére emelte. Ezért nevezték el kolostorukat Szent Márton-apátságnak.

Már­ton volt az el­ső ke­resz­tény, akit nem azért tisz­tel­tek szent­ként a IV. szá­za­di Ró­mai Bi­ro­da­lom nyu­ga­ti fe­lé­ben, mert meg­halt Krisz­tu­sért, ha­nem mert Krisz­tus kö­ve­tő­je­ként élt. Már­ton volt az el­ső la­tin ka­to­na, aki­ből re­me­te lett, és ő hoz­ta lét­re az el­ső is­mert nyu­ga­ti szer­ze­tes­kö­zös­sé­ge­ket. Már­ton volt az el­ső püs­pök, aki új po­zí­ció­já­ban sem ad­ta fel szer­ze­te­si élet­for­má­ját, és ezál­tal vált a ke­resz­tény kö­zös­sé­gek pél­da­ké­pé­vé. A cso­da­te­vő lel­ki­pász­tor éle­tét megörö­kí­tő Vi­ta Sanc­ti Mar­ti­ni volt az el­ső la­tin nyel­vű ha­gi­o­grá­fi­ai al­ko­tás, mely­nek hő­se nem a vi­lág­tól

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta