rubicon

Szemérmetlen tárgyak gyűjteményei

4 perc olvasás

A ré­gé­szet fej­lő­dé­sé­vel a 18–19. szá­zad fo­lya­mán Ná­poly­ban és Lon­don­ban is tit­kolt, sze­xuá­lis mo­tí­vu­mo­kat áb­rá­zo­ló mű­tár­gyak­ból ál­ló mú­zeu­mi gyűj­te­ményt hoz­tak lét­re. Az egy­ko­ri Pom­pe­ji fa­lai kö­zül és a brit gyar­mat­bi­ro­da­lom szá­mos he­lyé­ről ér­kez­tek olyan le­le­tek, ame­lyek nem il­let­tek a kor múlt­ról al­ko­tott el­kép­ze­lé­sei­be. Az ero­ti­kus té­má­jú óko­ri és kö­zép­ko­ri mű­tár­gyak ko­moly ki­hí­vás elé ál­lí­tot­ták a kor dön­tés­ho­zóit. Hol hú­zó­dik a mű­vé­szi ér­té­kű ero­ti­ka és az obsz­cén por­nog­rá­fia ha­tá­ra a kul­tú­rá­ban? Ná­poly­ban és Lon­don­ban, a vi­lág két ta­lán leg­ré­geb­bi arc­heo­ló­giai gyűj­te­mé­nyé­ben tit­kos ter­mek­ben őriz­ték eze­ket a tár­gya­kat, mert a 19. szá­zad ku­rá­to­rai nem bíz­tak lá­to­ga­tóik fel­ké­szült­sé­gé­ben ar­ra, hogy új meg­vi­lá­gí­tás­ba he­lyez­zék az óko­ri, kö­zép­ko­ri tár­gyi em­lé­kek, mű­tár­gyak és a sze­xua­li­tás vi­szo­nyát.

Trá­gár té­te­lek Pom­pe­ji­ből

Az el­ső olyan ása­tá­sok, me­lyek a tit­kos gyűj­te­mény és tit­kolt tárgy­mu­ta­tó meg­szü­le­té­sé­hez ve­zet­tek, a Ve­zúv Kr. u. 79-ben tör­tént nagy ki­tö­ré­sé­hez köt­he­tők. Pom­pe­ji és Her­cu­la­neum ha­mu­val bo­rí­tott vá­ro­sai­nak fel­tá­rá­sa a 18. szá­zad

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.