rubicon

Svábok

Német bevándorlás a 18. században
15 perc olvasás

A tör­té­ne­ti Ma­gyaror­szág te­rü­le­tén már az ál­lam­ala­pí­tás óta él­tek né­me­tek. Be­ván­dor­lá­suk a né­met és a ma­gyar te­rü­le­tek kö­zött fennál­ló szo­ros di­nasz­ti­kus, gaz­da­sá­gi és kul­tu­rá­lis kap­cso­la­tok ré­vén szin­te sza­ka­dat­la­nul folyt. A kö­zép­kor­ban így jö­he­tett lét­re a vá­ro­si né­met pol­gár­ság Po­zsony­tól Pé­csig, és így alakulhattak ki a 12. szá­zad kö­ze­pe óta nagy­részt Tü­rin­giá­ból és Szi­lé­ziá­ból be­ván­dor­ló sze­pe­si és az ugyan­csak a 12. szá­zad­tól el­ső­sor­ban a Mo­sel és a Raj­na vi­dé­ké­ről érkező er­dé­lyi szá­szok au­to­nóm te­rü­le­tei. Újabb, szám­sze­rű­leg na­gyobb be­ván­dor­lá­si hul­lám a ma­gyar te­rü­le­tek tö­rök aló­li fel­szaba­du­lá­sa után kez­dő­dött. A 18. szá­za­di német be­ván­dor­lók, a svá­bok je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul­tak Ma­gyaror­szág új­jáépí­té­sé­hez és új­ko­ri fej­lő­dé­sé­hez. Nem­csak a ter­me­lés­ben részt ve­vők szá­mát nö­vel­ték, de mo­dell­ként szol­gál­tak a re­form­fo­lya­ma­tok­ban is. 

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.