rubicon

Sopron híres halottja: Csik Ferenc

10 perc olvasás

Csik Fe­renc még csak egy­éves volt, ami­kor édes­ap­ja, Leng­vá­ri Fe­renc – vár­me­gyei al­jegy­ző – elesett az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ban. Édes­any­ja egye­dül ne­vel­te két fiú­test­vé­ré­vel együtt, majd 1925 má­ju­sá­ban nagy­báty­ja, dr. vi­téz Csik Lász­ló fo­gad­ta őt örök­be.

Keszt­he­lyen vé­gez­te el a gim­ná­ziu­mot, 1931-ben, az érett­sé­gi vizs­ga után pe­dig Bu­da­pes­ten beirat­ko­zott a Páz­mány Pé­ter Tu­do­mány­egye­tem­re or­vos­tan­hall­ga­tó­nak. A Ba­la­ton­ban ta­nult meg úsz­ni, előbb a Keszt­he­lyi Tö­rek­vés­ben, majd Bu­da­pest­re köl­tö­zé­se után a BE­AC-­ban (Bu­da­pes­ti Egye­te­mi At­lé­ti­kai Club) ver­seny­zett. 1933-tól 1938-ig sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. 1935-ben 100 mé­te­res gyors­úszás­ban Eu­ró­pa-re­kor­dot (57,8) úszott.

Edzés­mód­sze­ré­ről a keszt­he­lyiek közt az a le­gen­da élt, hogy ahol na­pon­ta úszott, a mó­ló és a Szi­get­strand kö­zött ki­bó­já­zott pá­lya hossza 110 mé­ter volt – vagyis tíz mé­ter­rel hosszabb, mint az a táv, amely­re ké­szült. Hosszú tá­vú, erőn­lé­ti edzés gya­nánt pe­dig Keszt­hely­ről Vo­nyarc­vas­hegy­re úszott át, ez mintegy 10 km-t je­len­tett, s ter­mé­sze­te­sen vissza­fe­lé sem vo­nat­tal tet­te meg az utat.

Csik Ferenc berlini olimpiai győzelme után a medencénél, 1936 Győ­ze­lem az olim­pián

Az 1936-os ber­li­ni olim­piai já­té­ko­kon a 100 m-es gyors­úszás elő­fu­ta­mai so­rán csak ar­ra ügyelt, hogy biz­to­san to­vább­jus­son. Miu­tán a dél­utá­ni kö­zép­dön­tők alap­ján a har­ma­dik leg­jobb idő­vel ke­rült be a dön­tő­be, re­mény­ked­ve vár­ta a min­dent el­dön­tő fu­ta­mot, ahol há­rom japán, két ame­ri­kai és egy né­met ve­tély­társ várt rá. A 15 óra 20 perc­re kiírt száz­mé­te­res gyors­úszás dön­tő­jé­ben a hetes pá­lyán úszó Csik Fe­renc 57,6 má­sod­per­ces idő­ered­ménnyel olim­piai baj­no­ki cí­met szer­zett! A 23 éves sport­em­ber a ma­gyar olim­piai moz­ga­lom 28. győ­zel­mét arat­ta, és a Gróf, Len­gyel, Aba­y-­Ne­mes, Csik össze­té­te­lű 4x200 m-es gyors­vál­tó­val bronz­ér­met is nyert.

A min­dig sze­rény és halk sza­vú Csik a győ­ze­lem­ről a kö­vet­ke­ző­ket mond­ta: „A 100 mé­te­res úszás nem is volt olyan ne­héz, hi­szen

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.