rubicon

Somogyvár-Kupavár

Történészviták és az emlékezet
4 perc olvasás

Az ása­tá­si te­rü­let már 1983-ban en­ge­délyt ka­pott a Mű­ve­lő­dé­si Mi­nisz­té­rium­tól ar­ra, hogy So­mogy­vá­ri Tör­té­ne­ti Em­lék­hely né­ven mú­zeu­mi kiál­lí­tó­hely­ként mű­köd­jön, fenn­tar­tó­ja a So­mogy Me­gyei Mú­zeu­mok Igaz­ga­tó­sá­ga volt. A „tör­té­ne­ti (tör­té­nel­mi) em­lék­hely” stá­tusszal ak­ko­ri­ban csak Mo­hács és Somogyvár ren­del­ke­zett, bár a meg­ne­ve­zés mö­gött ak­kor még nem volt egy­sé­ges tar­ta­lom és jo­gi sza­bá­lyo­zás sem. A rom­te­rü­let 1991 óta áll nyit­va a lá­to­ga­tók előtt.

So­mogy­vár–Ku­pa­várt 2011-ben az Or­szág­gyű­lés nem­ze­ti em­lék­hellyé nyil­vá­ní­tot­ta. A tör­vény­al­ko­tó fel­té­te­lez­he­tő szán­dé­ka és az em­lék­hely üze­mel­te­tő­jé­nek el­kép­ze­lé­se sze­rint a nem­ze­ti em­lék­hely stá­tusz el­ső­sor­ban a Szent Lász­ló-kul­tusszal és a lo­vag­ki­rály em­lé­ke­ze­té­vel áll össze­füg­gés­ben. So­mogy­vár két­ség­kí­vül fon­tos sze­re­pet tölt be Szent Lász­ló em­lé­ké­nek ápo­lá­sá­ban, egye­bek mel­lett a te­le­pü­lé­sen ren­de­zik meg 1989-től éven­kén­ti rend­sze­res­ség­gel a Szent Lász­ló-na­pok ren­dez­vény­so­ro­za­tot is.

El­ső­ként

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.