rubicon

Sokszínű kultúra

Weimar arcai II.
9 perc olvasás

Fennál­lá­sá­nak rö­vid ide­je alatt a wei­ma­ri köz­tár­sa­ság pél­dát­lan mű­vé­szi ener­giát és krea­ti­vi­tást sza­ba­dí­tott fel. Ko­ráb­ban egy idő­sza­kot sem jel­lem­zett annyi mű­vé­szi kez­de­mé­nye­zés és új irány­zat, mint a wei­ma­ri kor­szak tör­té­ne­tét. A há­bo­rú és a for­ra­da­lom él­mé­nye, a de­mok­rá­cia meg­va­ló­su­lá­sa, a tech­ni­kai ha­la­dás és az erős ame­ri­kai ha­tás a dzsessz-­ze­né­ben és a film­mű­vé­szet­ben az 1920-as éve­ket kul­tu­rá­lis vo­nat­ko­zás­ban is a for­ra­dal­mi átala­ku­lás kor­sza­ká­vá tet­te. A po­li­ti­ka és a mű­vé­szet szin­te pár­hu­za­mo­san fej­lő­dött. Az el­ső évek vál­ság­ról vál­ság­ra buk­dá­cso­lá­sa a le­tű­nő exp­resszio­niz­mus kor­sza­ka volt, az ezt kö­ve­tő sta­bi­li­zá­ciós idő­szak­ban a Bauhaus új tár­gyias­sá­ga ter­jedt el. A nagy vál­ság évei­ben felerő­sö­dő po­li­ti­kai po­la­ri­zá­ció­val együtt járt a kul­tu­rá­lis megosz­tott­ság: egyaránt je­len volt az igé­nyes kul­tú­ra és a tö­meg­kul­tú­ra, az avant­gárd és a ha­gyo­má­nyos irány­za­tok, a pro­le­tár­for­ra­dal­mi, balol­da­li li­be­rá­lis, kon­zer­va­tív és né­pies irány­za­tok. A po­li­ti­kai vi­ták a mű­vé­szet esz­kö­zei­vel foly­ta­tód­tak.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.