rubicon

Serédi Jusztinián prí­má­si ki­ne­ve­zé­se

Ki gyakorolja a főkegyúri jogot?
10 perc olvasás

A Klebelsberg ne­vé­vel is fém­jel­zett kor­szak a ke­resz­tény-nem­ze­ti Ma­gyaror­szág idő­sza­ka. En­nek alap­ján úgy vél­het­nénk, hogy a kor­mány­zat és sze­mély sze­rint Klebelsberg kap­cso­la­ta az egy­há­zak­kal, azon be­lül is a ka­to­li­kus egy­ház­zal prob­lé­ma­men­tes volt. A kö­vet­ke­zők­ben egy igen fon­tos ügy – az or­szág el­ső szá­mú ka­to­li­kus fő­pap­já­nak ki­ne­ve­zé­se kö­rü­li bo­nyo­dal­mak – kap­csán igyek­szünk pél­dát ad­ni ar­ra, hogy ez nem ál­lít­ha­tó egyér­tel­műen. Ugyanak­kor ez a konf­lik­tus­so­ro­zat jól mu­tat­ja a klebelsbergi egy­ház és kul­túr­po­li­ti­ka főbb irá­nyait, cél­jait és ha­tal­mi erő­vo­na­lait.

1927. jú­lius 25-én meg­halt Csernoch Já­nos, így megüre­se­dett az esz­ter­go­mi ér­se­ki szék. Az el­ső vi­lág­há­bo­rú utá­ni kor­szak­ban el­ső al­ka­lom­mal me­rült fel az egy­há­zi fő­mél­tó­sá­gok ki­je­lö­lé­sé­re vo­nat­ko­zó fő­kegy­úri jog gya­kor­lá­sá­nak kér­dé­se. A Va­ti­kán ugyanis nem is­mer­te el a ki­rály nél­kü­li ki­rály­ság kor­má­nyá­nak és re­for­má­tus kor­mány­zó­já­nak ezt a jo­gát.

A kor­mány je­lölt­je, a 76 éves Szmre­csányi Fe­renc eg­ri ér­sek ko­rá­ra hi­vat­koz­va nem vál­lal­ta a je­lö­lést.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.