rubicon

Rosszkor jött gyilkosság 1920

Somogyi Béla és Bacsó Béla halála
7 perc olvasás

1920. feb­ruár 17-én az Osten­burg-­kü­lö­nít­mény tiszt­jei – Ko­varcz Emil, Me­gay Lász­ló és tár­saik – meg­gyil­kol­ták és Me­gyer­nél a Du­ná­ba dob­ták So­mo­gyi Bé­lát, a Nép­sza­va nem sok­kal ko­ráb­ban meg­bí­zott szer­kesz­tő­jét és fia­tal mun­ka­tár­sát, Ba­csó Bé­lát. A kü­lö­nít­mé­nye­sek ki­les­ték, hogy mi­kor hagy­ja el a Nép­sza­va szer­kesz­tő­sé­gét, és au­tó­juk­ba kény­sze­rí­tet­ték Ba­csó­val együtt, aki So­mo­gyit kí­sér­te vol­na, mert a szer­kesz­tő ész­re­vet­te, hogy fi­gye­lik. Ba­csót csak azért öl­ték meg, hogy ne le­gyen szem­ta­nú. 

A nagy­po­li­ti­ká­ban já­rat­lan fia­tal tisz­tek rosszul idő­zí­tet­ték tet­tü­ket. Az elő­ző na­pon, feb­ruár 16-án ült össze az új nem­zet­gyű­lés, és el­ső tör­vé­nyé­vel ki­mond­ta, hogy a ki­rá­lyi szék be­töl­té­séig kor­mány­zót vá­laszt az ál­lam­fői teen­dők el­lá­tá­sá­ra. Ez­zel tel­je­sült Hor­thy vá­gya, aki jog­gal re­mél­het­te, hogy ő lesz a kor­mány­zó. Rossz­kor jött hát ne­ki Osten­bur­gék so­ros rém­tet­te (épp egy hó­nap­pal ko­ráb­ban vé­gez­tek Cser­ven­ka Mik­lós­sal, a szo­ciál­de­mok­ra­ta párt ál­do­za­tok ügyeit in­té­ző pa­nasz­iro­dá­já­nak

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.