rubicon

Prohászka Ottokár

Egy puritán püspök
3 perc olvasás

Prohászka Ot­to­kár 1858-ban szü­­le­tett Nyit­rán. Az esz­ter­go­mi fő­egy­ház­me­gye kis­pap­ja­ként Si­mor Já­nos ér­sek küld­te Ró­má­ba ta­nul­ni 1875-ben, ahon­nan teo­ló­giai és fi­lo­zó­fiai dok­to­rá­tus­sal, pap­pá szen­tel­ve tért ha­za 1882-ben. Az esz­ter­go­mi sze­mi­ná­rium­nak 22 éven át volt ta­ná­ra, 1890-től az in­téz­ményt alap­ve­tően meg­vál­toz­ta­tó spi­ri­tuá­li­sa is. A jo­ze­fi­ni­sta, hi­va­tal­nok-pa­po­kat kép­ző ko­ráb­bi gya­kor­lat­tal szem­ben ben­ső­sé­ges lel­ki élet­re ne­vel­te nö­ven­dé­keit. Egy olyan pa­pi ge­ne­rá­ció tag­jai te­kin­tet­ték mes­te­rük­nek, akik si­ker­rel bir­kóz­tak meg ké­sőbb a 20. szá­za­d ele­ji ma­gyar tár­sa­dal­mi ka­taszt­ró­fák (há­bo­rú, for­ra­dal­mak) lel­ki­pász­to­ri felada­tai­val. Ne­velt­jei több­sé­ge a fő­vá­ros­ba ke­rült hit­tan­ár­nak vagy káp­lán­nak – e kör­ből nőtt ki a Re­gnum Ma­ri­a­num kö­zös­sé­ge, amelyben a ma­gyar cser­ké­szet is meg­szü­le­tett. 

Prohászka a szá­zad vé­gén megin­du­ló ma­gyar ka­to­li­kus megúj­ho­dás prog­ram­adó­já­vá vált. Sík­ra szállt a mi­nő­sé­gi kon­zer­va­tív-ka­to­li­kus vi­lág­né­ze­tű la­pok kiadá­sa, ezek pár­to­lá­sa, nép­sze­rű­sí­té­se; va­la­mint szer­zőik cso­port­tu­da­tá­nak erő­sí­té­se mel­lett. Cik­kek so­rá­ban fej­tet­te ki né­ze­teit, re­form­gon­do­la­tait a kor egy­há­zi és tár­sa­dal­mi prob­lé­mái­ról. Re­cen­ziói­ban megis­mer­tet­te pap ol­va­sói­val a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.