rubicon

Principissa

Fejedelmi feleségek Erdélyben
21 perc olvasás

Asszo­nyom, Anyám ad­jon fen­sé­ged ta­ná­csot, mit te­gyek, hogy fér­je­met ne sze­res­sem töb­bé? – kér­te any­ja se­gít­sé­gét Má­ria Krisz­tier­na Habs­burg fő­her­ceg­nő 1597-ben. A férj Bá­tho­ry Zsig­mond er­dé­lyi fe­je­de­lem volt, akit a her­ceg­nő­nek in­kább gyű­löl­nie kel­lett vol­na, mint­sem sze­ret­nie, hi­szen csa­ló­dá­sok so­rát él­te át a zak­la­tott sze­mé­lyi­ségű Bá­tho­ry mel­lett. 

Az eu­ró­pai di­nasz­tiák­ból ki­rá­lyi vagy fe­je­del­mi fe­le­ség­ként Er­dély­be ér­ke­zett höl­gyek éle­te szin­te ki­vé­tel nél­kül tra­gi­kus for­du­la­tot vett. Olyan for­du­la­tot, ame­lyet az el­hunyt vagy el­me­ne­kült fér­jeik ál­tal rá­juk ha­gyott hely­zet idé­zett elő. 

Er­dély lett a vég­ze­tük? Igen, hi­szen, bár ide­ge­nek vol­tak, szí­vük ak­kor is vissza­hú­zott, ami­kor – kü­lön­bö­ző okok­ból – tá­voz­ni kény­sze­rül­tek. Ott­hon érez­het­ték-e ma­gu­kat e tá­vo­li és ab­ban a kor­ban is fé­lel­me­tes le­gen­dák kö­dé­be bur­kolt tar­to­mány­ban? Ne­héz el­hin­ni, hogy igen, hi­szen nem be­szél­ték az itt élők nyel­vét sem. Mégis miért ra­gasz­kod­tak Er­dély­hez, ta­lán sze­rel­mi kö­te­lék von­ta ide őket? Megannyi kér­dés, amely­re a ki­rá­lyi és fe­je­del­mi asszo­nyok egyé­ni élet­út­ja ad­ja meg a vá­laszt.

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.