rubicon

Örmény származású politikusok a dualizmus kori Magyarországon

12 perc olvasás

Az Er­dély­be le­te­le­pe­dett ör­mé­nyek ha­mar ott­hon­ra lel­tek a Kár­pát-me­den­cé­ben, leg­töb­ben a ke­res­ke­del­mi élet­ben tűn­tek ki, de so­kan kö­zü­lük az ér­tel­mi­ségi pá­lyá­kon ta­lál­tak ér­vé­nye­sü­lé­si le­he­tő­sé­get. A ma­gya­rok ol­da­lán vet­tek részt az 1848–49-es for­ra­da­lom­ban, s ta­lán még min­dig nem tu­da­to­sult elég­gé, hogy az ara­di ti­zen­há­rom vér­ta­nú kö­zül  – Kiss Er­nő és Lá­zár Vil­mos ré­vén – ket­ten is ör­mény szár­ma­zá­súak voltak. Ez a kor­ban még­sem volt annyi­ra meg­le­pő je­len­ség, hi­szen az ör­mé­nyek or­szá­gos arány­szá­muk­hoz ké­pest ál­ta­lá­ban is fe­lül­rep­re­zen­tál­tak vol­tak a 19. szá­za­di Ma­gyaror­szág elit­jé­ben. Ezen be­lül mi most a dua­lizmus po­li­ti­kai elit­jé­vel fog­lal­ko­zunk, és vizs­gá­la­tun­kat a kor­szak ör­mény ere­de­tű par­la­men­ti kép­vi­se­lői­re össz­pon­to­sít­juk.

No­ha a tör­té­ne­ti Ma­gyaror­szág ki­fe­je­zet­ten

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.