rubicon

Nursiai Szent Benedek

Ora Et Labora! Imádkozz és dolgozz!
7 perc olvasás

Ora et labora! Imádkozz és dolgozz! Ez a jelmondat nemcsak a szemlélődő (vita contemplativa) és a tevékeny életet (vita activa) hozta tökéletes egyensúlyba, hanem megvalósítható, kivitelezhető életprogramot adott keresztény nemzedékek sorának a nagy népvándorlás rettenetes pusztításai között. A szerzetesek szeretetközösséget alkottak az apát vezetése alatt, akinek teljes engedelmességgel tartoztak és aki teljhatalmat gyakorolt felettük. Benedek az engedelmességet (oboedientia) tartotta a szerzetes legfőbb kötelességének: a kolostorban semmiféle „mormogásnak” nincs helye. A szerzetesek imádkozva és dolgozva törekedtek nap mint nap a keresztény tökéletességre. Benedek pontosan meghatározta az imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás idejét. A szellemi és a fizikai munka összekapcsolásával Benedek kolostora hamarosan intellektuális és gazdasági központtá vált. Montecassino nemcsak az Isten-szolgálat iskolája, hanem a klasszikus műveltség, az írni-olvasni tudás bástyája, a szegények menedéke lett.

Be­ne­dek (Be­ne­dic­tus) jó­mó­dú csa­lád­ban lát­ta meg a nap­vi­lá­got 480 tá­ján a sza­bin hegy­vi­dék Nur­sia (ma: Nor­cia) ne­vű vá­ros­ká­já­ban. Ta­nul­má­nyait Ró­má­ban foly­tat­ta, ahol Nagy The­o­de­rik ke­le­ti gót ki­rály­sá­ga 526-ig biz­to­sí­tot­ta a klasszi­kus mű­velt­ség fenn­ma­ra­dá­sát. Ró­má­ban ek­kor még mű­köd­tek is­ko­lák, me­lyek nem sok­kal

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.