rubicon

Német főtisztek a magyar protestantizmus szolgálatában

6 perc olvasás

A 16. szá­zad­ban a ma­gyaror­szá­gi re­for­má­ció szo­ros eu­ró­pai kap­cso­la­tait nem csu­pán a nyu­ga­ti egye­te­me­ken ta­nult ma­gyar pré­di­ká­to­rok, ne­me­sek és pol­gá­rok biz­to­sí­tot­ták. Eb­ben az újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a tö­rök­el­le­nes had­szín­té­ren szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő né­met–oszt­rák fő­tisz­tek mű­velt cso­port­já­nak is sze­re­pe volt. Bu­da 1541. évi eles­tét kö­ve­tően a ma­gyar pro­tes­tan­tiz­mus eu­ró­pai mér­ték­ben is je­len­tős fej­lő­dé­sé­nek, elis­mert­sé­gé­nek és egye­te­mes­sé­gé­nek ez is egyik ér­zék­le­tes bi­zo­nyí­té­ka volt.

Az új tö­rök­el­le­nes ha­tár­vé­del­mi rend­szer 16. szá­zad kö­ze­pi kiépí­té­se, majd mű­köd­te­té­se a ko­ra­be­li ha­d­ügy fej­lő­dé­se kö­vet­kez­té­ben ko­moly szak­tu­dást és fel­ké­szült­sé­get igé­nyelt. Az irá­nyí­tá­sát vég­ző ma­gyar–hor­vát és oszt­rák–né­met fő­tisz­tek ezért nem pusz­tán harc­me­zőn, ha­nem is­ko­la­pad­ban is edző­dött ne­me­sek vol­tak. A győ­ri erőd­vá­rost és a hoz­zá tar­to­zó vég­vá­ra­kat irá­nyí­tó né­met ge­ne­rá­li­sok kö­zül pél­dául a 17. szá­zad el­ső fe­léig né­gyen jár­tak a pa­do­vai egye­tem­re,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.