rubicon

Musza Dagh igaz története

11 perc olvasás

Franz Wer­fel, a prá­gai szü­le­té­sű, zsi­dó szár­ma­zá­sú író 1933-ban ké­szí­tette el A Mu­sza Dagh negy­ven nap­ja cí­mű re­gé­nyét. A ter­jesz­ke­dő fa­siz­mus ár­nyé­ká­ban al­kot­ta meg a szá­má­ra vi­lág­hírt ho­zó re­gény­eposzt a Dzse­bel Mu­szá­ra vo­nult ör­mé­nyek tör­té­ne­té­ről. A mű­ben az ör­mény nép­ir­tás egyet­len epi­zód­ját emel­te epi­kus ma­gas­la­tok­ba, s az ör­mény hő­sies­ség­nek ál­lí­tott örök em­lé­ket. Ül­dö­zött zsi­dók utó­da­ként kö­zel­ről érin­tet­te a tö­rö­kök tö­me­ges ör­mény­gyil­ko­lá­sa az el­ső vi­lág­há­bo­rú ide­jén. Az ör­mé­nyek ke­resz­té­nyek vol­tak, s a mo­ha­me­dán tö­rö­kök val­lá­si szí­ne­ze­tet is ad­tak a nép­ir­tás­nak, amely a ná­cik ál­tal ké­sőbb vég­re­haj­tott holokauszt elő­ké­pe lett.

Wer­felt a szá­zad el­ső év­ti­ze­dé­től fog­lal­koz­tat­ták az er­kölcs és a tör­té­nel­mi igaz­ság prob­lé­mái, ezek a kér­dé­sek tük­rö­ződ­nek 1914–1920 kö­zött írt

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.