rubicon

Mozgástér a kényszerpályán

A magyar revíziós külpolitika a két háború között
15 perc olvasás
„Kül­po­li­ti­kai kény­szer­pá­lya, szűk moz­gás­tér, vo­na­ko­dó csat­lós, utol­só csat­lós” – megannyi kulcs­fo­ga­lom (köz­hely, szte­reo­tí­pia) vált is­me­rős­sé az utób­bi év­ti­ze­dek­ben a két há­bo­rú kö­zöt­ti ma­gyar kül­po­li­ti­ká­val kap­cso­lat­ban. E fo­gal­mak mindegyi­ke azt a kér­dést idé­zi fel – ter­mé­sze­te­sen a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú ka­taszt­ró­fá­já­nak pers­pek­tí­vá­já­ból –, va­jon szük­ség­sze­rű, ne­tán el­ke­rül­he­tet­len volt-e, hogy Ma­gyaror­szág Né­metor­szág utol­só szö­vet­sé­ge­se­ként fe­jez­ze be a há­bo­rút, s ez­zel megint a vesz­te­sek ol­da­lá­ra ke­rül­jön. Va­jon volt-e al­ter­na­tí­vá­ja an­nak, hogy Ma­gyaror­szág a re­ví­ziós ha­tal­mak tag­ja­ként részt ve­gyen a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú­ban, amely­nek mér­le­ge min­den szem­pont­ból tra­gi­kus? Hi­szen a sú­lyos em­ber­vesz­te­ség, a vissza­csa­tolt te­rü­le­tek el­vesz­té­se és a há­bo­rú utá­ni szov­je­ti­zá­lás mind az újabb há­bo­rús ku­darc ered­mé­nye volt.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.