rubicon

Mozaikok az oroszországi zsidóság történetéből II.

A szovjet korszak
11 perc olvasás
Hó­hér és ál­do­zat

Mi­lyen volt a zsidó rész­vé­tel az ál­la­mi meg­tor­lógé­pe­zet mű­köd­te­té­sé­ben?

Vö­rö­ster­ror, cse­ka, NKVD

A bol­se­vik ve­zér­kar­ban, a leg­frek­ven­tál­tabb posz­to­kon nagy­szá­mú zsi­dó vagy rész­ben zsi­dó szár­ma­zá­sú sze­mélyt ta­lá­lunk. Bár rá­juk szin­te ki­vé­tel nél­kül ér­vé­nyes­nek te­kint­het­jük Tro­ckij ki­je­len­té­sét („nem zsi­dó va­gyok, ha­nem in­ter­na­cio­na­lis­ta”), már a kortársak kö­zül is so­kan haj­la­mo­sak vol­tak a tör­tén­te­ket rész­ben vagy egész­ben va­la­mi­fé­le vi­lág­mé­re­tű zsi­dó összees­kü­vés szám­lá­já­ra ír­ni, a zsi­dók­ban az orosz tra­dí­ciók, kul­tú­ra, a pra­vo­szláv hit meggy­alá­zóit lát­ni. En­nek a gon­do­lat­me­net­nek egyik leg­mar­kán­sabb ki­fe­je­ző­dé­se az a kí­sér­let, amely a cá­ri csa­lád bru­tá­lis le­mé­szár­lá­sát meg­pró­bál­ja zsi­dó ri­tuá­lis gyil­kos­ság­ként értel­mez­ni és a vér­vád tárgy­kö­ré­be be­von­ni. A dön­tés­ho­za­tal­ban és ki­vi­te­le­zés­ben azon­ban a zsi­dók (Ja­kov Ju­rovsz­kij, Fi­lipp Go­los­jo­kin és eset­leg Ja­kov Szverd­lov) mel­lett más nem­ze­ti­sé­gű sze­mé­lyek is részt vet­tek, ami ön­ma­gá­ban meg­kér­dő­je­le­zi a ri­tuá­lis jel­le­get. 

Az ese­mé­nyek sod­rá­ban a

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval 3 cikket olvashat a Rubicon Online-on.