rubicon

„Miniszterelnök akarsz-e lenni, vagy Vezér?!"

Kortársak Gömbös Gyuláról
42 perc olvasás

„…mi­nisz­ter­el­nök akarsz-e len­ni, vagy Ve­zér?!” Ezek­kel a sza­vak­kal szem­be­sí­tet­te a ha­tal­ma tel­jé­ben lé­vő mi­nisz­ter­el­nö­köt te­vé­keny­sé­ge ha­tá­sai­val, a tár­sa­da­lom egy ré­szé­nek ró­la al­ko­tott vé­le­mé­nyé­vel Sán­dor diák, alias Szi­lá­gyi Ti­bor, a köl­tő. A vers­ben meg­fo­gal­ma­zott kri­ti­ka, s ma­ga a kér­dés azt fir­tat­ta: az or­szág fe­le­lős ve­ze­tő po­li­ti­ku­sa akar-e len­ni Göm­bös, vagy tö­me­ge­ket moz­ga­tó nép­ve­zér, a nem­ze­tet ura­ló Ve­zér? A tár­sa­da­lom ér­de­kei­nek fe­le­lős­ség­tel­jes szol­gá­la­ta az el­sőd­le­ges szá­má­ra, avagy sa­ját ha­tal­má­nak ki­tel­je­sí­té­se? Meg­nyi­lat­ko­zá­sai­val Göm­bös min­den ko­ra­be­li ma­gyar ál­lam­fér­fi­nál több és he­ve­sebb ér­zel­mi reak­ciót vál­tott ki. Ezért sze­re­pé­nek, ha­tá­sá­nak, be­fo­lyá­sá­nak, tör­té­ne­ti je­len­tő­sé­gé­nek megér­té­se és reá­lis ér­té­ke­lé­se el­kép­zel­he­tet­len a kor­tár­si vé­le­mé­nyek is­me­re­te és mér­le­ge­lé­se nél­kül.

Mi­nisz­ter­el­nök­ként Göm­bös kez­det­től alap­ve­tő cél­já­nak hir­det­te a nem­ze­tet szab­da­ló el­len­té­tek fel­szá­mo­lá­sát, a „nem­ze­ti egy­ség” meg­te­rem­té­sét. Ezt az egy­sé­get – mun­ka­tár­sai­val együtt – po­li­ti­kai egy­ség­ként s az azt megala­po­zó lel­ki, kul­tu­rá­lis és mun­ka­kö­zös­ség­ként ér­tel­mez­te, mely­nek fon­tos ele­mét ké­pez­te vol­na az „egy­sé­ges ma­gyar vi­lág­né­zet” kiala­kí­tá­sa. Nem új ke­le­tű gon­do­la­tok vol­tak ezek ré­szé­ről. Már 1919-től

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.