rubicon

Mérföldkövek

Az amerikai polgárjogi mozgalom főbb állomásai
31 perc olvasás

Az af­roa­me­ri­kai ki­sebb­ség hát­rá­nyos meg­kü­lön­böz­te­té­se az 1950-es éve­kig lap­pan­gó po­li­ti­kai fe­szült­ség­góc volt az Egye­sült Ál­la­mok­ban. A fa­ji meg­kü­lön­böz­te­tés és a fe­ke­ték jog­fosz­tott­sá­ga a min­den­na­pi élet ré­sze volt, a fe­hé­rek irá­nyí­tot­ta or­szá­gos és he­lyi po­li­ti­ka elő­sze­re­tet­tel ér­tel­mez­te ki­ter­jesz­tően az ér­vény­ben lé­vő szeg­re­gá­ciós jog­sza­bá­lyo­kat. A fe­hé­rek fel­sőbb­ren­dű­sé­gét hir­de­tő, a fe­ke­ték­kel, ka­to­li­ku­sok­kal és zsi­dók­kal szem­ben erő­sza­ko­san fel­lé­pő tit­kos tár­sa­ság, a Ku-Klux-K­lan be­fo­lyá­sa ha­tal­mas volt, fő­leg a dé­li ál­la­mok­ban.

Az 1950-es évek kö­ze­pé­re az or­szág egyes te­rü­le­tein lét­re­jött a fe­ke­ték ér­tel­mi­sé­gi ré­te­ge, gaz­da­sá­gi ve­ze­tő tiszt­sé­ge­ket töl­töt­tek be, egyes mű­vé­sze­ti ágak­ban meg­ha­tá­ro­zó té­nye­ző­vé vál­tak. De nem elé­ged­tek meg ez­zel, ha­nem a fe­hér több­ség­gel egyen­lő po­li­ti­kai jo­gok gya­kor­lá­sát, a ki­re­kesz­tő, el­kü­lö­ní­tő sza­bá­lyok meg­szün­te­té­sét tűz­ték ki cé­lul.

A meg­szü­le­tő pol­gár­jo­gi moz­ga­lom fő cél­ja a fe­hé­rek­kel azo­nos mi­nő­sé­gű ok­ta­tá­si, gaz­da­sá­gi, po­li­ti­kai jo­gok ki­har­co­lá­sa és azok tör­vény­be fog­la­lá­sa lett. Jó ér­zék­kel az erő­szak­men­tes, passzív el­lenál­lá­son ala­pu­ló til­ta­ko­zá­si for­má­kat ke­res­ték és al­kal­maz­ták. A moz­ga­lom, amely sok­szí­nű volt és he­lyi kö­zös­sé­gek ál­tal szer­ve­zett cso­por­tok­ra épí­tett, so­ha nem öl­tött egy­sé­ges for­mát. Kü­lön­bö­ző ak­ciók ke­re­tein be­lül ke­res­ték a tár­sa­dal­mi vál­to­zás le­he­tő­sé­gét, és éssze­rű komp­ro­misszu­mo­kat köt­ve, lé­pés­ről lé­pés­re ér­ték el cél­jai­kat. 

Az 1955-től 1968-ig – a moz­ga­lom ki­vé­te­les for­má­tu­mú ve­ze­tő­je, Mar­tin Lu­ther King meg­gyil­ko­lá­sáig – ter­je­dő idő­szak a pol­gár­jo­gi küz­de­lem fény­ko­ra. Ezen ese­mény­dús és moz­gal­mas bő egy év­ti­zed alatt meg­va­ló­sult egyen­lő jo­gaik tör­vé­nyi ga­ran­tá­lá­sa. A moz­ga­lom ál­tal fel­ka­rolt he­lyi ügyek­ben elért si­ke­rek, ame­lye­ket egy­sze­rű, hét­köz­na­pi ki­sem­be­rek har­col­tak ki rossz tör­vé­nyek és év­szá­za­dos, feu­dá­lis szo­kás­jog el­le­né­ben, előbb or­szá­gos, majd vi­lág­po­li­ti­kai vál­to­zá­sok­hoz ve­zet­tek.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.