rubicon

Mao és a maoizmus

A kínai modell
4 perc olvasás
A maoiz­mus több mil­lió kí­nai ha­lott­ját nem te­kint­het­jük je­len­ték­te­len fe­je­zet­nek Kí­na tör­té­nel­mé­ben. E ret­te­ne­tes tény tük­ré­ben meg kell ál­la­pí­ta­nunk, hogy Mao Ce-­tung, akit a nyu­ga­ti ér­tel­mi­ség je­len­tős ré­sze di­csőí­tett, a szá­zad egyik leg­na­gyobb bű­nö­ző­je volt.

Hosszas ki­té­rők után a tör­té­ne­lem le­csa­pott: Kí­ná­ban a ha­ta­lom­ra ke­rült kom­mu­niz­mus ki­vé­te­le­sen vé­res­ke­zű­nek bi­zo­nyult. A po­li­ti­kai ál­do­za­tok szá­mát legalább húsz­mil­lió­ra be­csül­het­jük. Öt­mil­lióan hal­tak meg a Kí­nai Kom­mu­nis­ta Párt ha­ta­lom­ra ke­rü­lé­se után, 1949–54 kö­zött, nyolc­mil­lióan pe­dig az ezt kö­ve­tő el­nyo­más ki­sebb-na­gyobb hul­lá­mai so­rán. Ez utób­biak kö­zül 2-3 mil­lióan a kul­tu­rá­lis for­ra­da­lom ide­jén (1966–71) pusz­tul­tak el. E kam­pány Mao ma­ni­pu­lá­ciói ha­tá­sá­ra a tö­me­ge­ket s fő­leg a Vö­rös Gár­dák­ba tö­mö­rü­lő fia­ta­lo­kat moz­gó­sí­tot­ta a rend­szer ve­ze­tő bü­rok­ra­tái el­len. És legalább hét­mil­lióan vol­tak azok, akik nem él­ték túl a be­bör­tön­zést.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.