rubicon

Manno Miltiadesz „tényleges állományú főtanár"

Néhány adalék egy all round sportember életútjához
3 perc olvasás

A 20. szá­za­di ma­gyar sport­élet egyik kiemel­ke­dő, so­kol­da­lú és egy­ben sok­szí­nű egyé­ni­sé­ge volt a Pan­cso­ván 1879. már­cius 3-án gö­rög ere­de­tű csa­lád­ban szü­le­tett Man­no Mil­ti­a­desz. Ko­rá­nak elis­mert fes­tő- és gra­fi­kus­mű­vé­sze, szob­rá­sza a sport­ban is igen si­ke­res volt. Kor­cso­lyá­zott, eve­zett, fut­bal­lo­zott, és szin­te nem volt olyan sport­ág, amely­ben ki ne pró­bál­ta vol­na ma­gát. Man­no Mi­li­ti­a­deszt so­kan hi­va­tá­sos ka­to­na­tiszt­ként em­le­ge­tik, pe­dig csak az 1930-as évek­ben vált az­zá. De mi­ként is ala­kult ka­to­nai pá­lya­fu­tá­sa, és hogy lett a Ma­gyar Ki­rá­lyi Hon­véd­ség hi­va­tá­sos tiszt­je?

A bu­da­pes­ti Had­tör­té­nel­mi Le­vél­tár­ban őr­zött ka­to­nai anya­köny­vi lap­ja sze­rint Man­nó (sic!) Mil­ti­a­desz gö­rög­ke­le­ti val­lá­sú hi­va­tal­nok az 1910. már­cius 12-i fő­so­ro­zás­kor a csá­szá­ri és ki­rá­lyi had­se­reg­ben tíz- és a Ma­gyar Ki­rá­lyi Hon­véd­ség­ben két­évi szol­gá­lat­ra kö­te­lez­te el ma­gát. Mint egy­évi ön­kén­tes – sa­ját költ­sé­gen – 1900. ok­tó­ber 1-jé­vel vé­te­tett ál­lo­mány­ba a csá­szá­ri és ki­rá­lyi 32. gya­log­ez­red 7. tá­bo­ri szá­za­dá­nál, de szol­gá­la­tát

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.