rubicon

Magyarok a Gulag rabszolgatáboraiban

36 perc olvasás

A 20. szá­zad két­ség­te­le­nül az em­be­ri­ség leg­vé­re­sebb év­szá­za­da volt. A má­so­dik év­ez­red utol­só száz évé­ben több em­bert pusz­tí­tott el az ál­la­mi­lag szer­ve­zett erő­szak, mint az azt megelő­ző év­ez­re­dek összes­sé­gé­ben. A múlt év­szá­zad­ban em­be­rek tíz­mil­liói szen­ved­tek és hal­tak meg kü­lön­bö­ző meg­vál­tó esz­mék­ként hir­de­tett ideo­ló­giák ál­do­za­tai­ként. Ezen ideo­ló­giák leg­vé­re­sebb­jei kö­zé tar­to­zott a rassziz­mus­ba tor­ko­lló, vad na­cio­na­liz­mus, a bol­se­vis­ta kö­peny­be bur­ko­ló­dzott kom­mu­niz­mus, a fa­siz­mus és ná­ciz­mus ne­vek alatt sze­rep­lő nem­ze­ti­szo­cia­liz­mus, va­la­mint a szá­zad vé­gén elő­re­tö­rő isz­lám fun­da­men­ta­liz­mus (Geor­ge W. Bush el­nök sza­vai­val: „mu­zul­mán fa­siz­mus”). Ezen ideo­ló­giák, il­let­ve „vi­lág­meg­vál­tó esz­mék” kü­lön­bö­ző vál­fa­jai egy­más­sal ver­seng­ve gyö­tör­ték, kí­noz­ták és pusz­tí­tot­ták a hu­sza­dik szá­zad em­be­rét.

A 20. szá­zad nagy em­ber­ir­tá­sai kö­zött a legis­mer­tebb a Hit­ler ál­tal vé­ghez­vitt zsi­dó ho­lo­kauszt, melyben mintegy hat­mil­lió zsi­dót – köz­tük több száz­ezer ma­gyart – ir­tot­tak ki a ná­ci ha­lál­tá­bo­rok egyi­ké­ben-má­si­ká­ban. Ez a pon­to­san meg­ter­ve­zett és nagy pre­ci­zi­tás­sal ki­vi­te­le­zett zsi­dó­ir­tás szin­te min­de­nütt köz­is­mert a nagy­vi­lág­ban. Saj­nos ez nem vo­nat­ko­zik a Gu­lag­ként is­mert má­sik nagy em­ber­ir­tás­ra, amely­nek lé­te csak mos­ta­ná­ban kezd be­ke­rül­ni a köz­tu­dat­ba. A je­les Gulag-kutató, Stark Ta­más ír­ja né­hány év­vel ezelőtt meg­je­lent ta­nul­má­nyá­ban, hogy ak­ko­ri­ban vett részt egy Gulag – Mí­tosz és va­ló­ság cí­mű nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­cián, ahol akad­tak olyan hoz­zá­szó­lók is, akik „még a Gulag lé­te­zé­sét is meg­kér­dő­je­lez­ték”. 

A kom­mu­niz­mus fe­ke­te köny­ve cím­mel 1999-ben meg­je­lent össze­fog­la­ló mun­ka sze­rint a mar­xiz­mus ki­tel­je­se­dé­se kö­zel száz­mil­lió em­ber éle­té­be ke­rült. A kö­tet szer­zői sze­rint ezen száz­mil­lió­ból mintegy 20 mil­lió köz­vet­le­nül Sztá­lin, 65 mil­lió pe­dig Sztá­lin leg­ked­ve­sebb ta­nít­vá­nya, Mao Ce-tung szám­lá­já­ra ír­ha­tó. A Sztá­lin ál­tal el­pusz­tí­tott 20 mil­lió­nak (egyes for­rá­sok sze­rint 26-30, eset­leg 45-50 mil­lió­nak) legalább egy szá­za­lé­ka ma­gyar volt, akik a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú fo­lya­mán vagy köz­vet­le­nül azt kö­ve­tően ke­rül­tek a szov­jet rab­szol­ga­tá­bo­rok egyi­ké­be. Ez az egy szá­za­lék pa­rá­nyi szám­nak tű­nik, amely szin­te tel­je­sen el­vész a tíz­mil­liók so­rai kö­zött. Azon­ban egy kis nem­zet ese­té­ben ha­tal­mas és a nem­zet jö­vő­jét is be­fo­lyá­so­ló em­ber­vesz­te­sé­get je­lent.

Ma­gyaror­szág

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.