rubicon

Magyar Nemzeti Múzeum

211 éve a nemzeti művelődés szolgálatában
14 perc olvasás

Ha meg­vizs­gál­juk a Qu­er­cus ro­bur sla­vo­ni­ca fizikai-me­cha­ni­kai jel­lem­zőit, öröm­mel ta­pasz­tal­hat­juk, hogy tér­fo­ga­ti sű­rű­sé­ge, zsu­go­ro­dá­si jel­lem­zői, rost­te­lí­tett­sé­ge, nyo­mó­szi­lárd­sá­ga, Brinel­l–Mö­rath-­fé­le ke­mény­sé­gi mu­ta­tó­ja, sta­ti­kus haj­lí­tó­szi­lárd­sá­ga, ru­gal­mas­sá­gi mo­du­lu­sza, faj­la­gos tö­rő­mun­ká­já­nak érté­ke, de még kivá­ló törzs­alak­ja is min­den szem­pont­ból fö­lül­múl­ja az át­la­gos ko­csá­nyos töl­gyét. Ez azért jó hír, mert a bu­da­pes­ti köz­le­ke­dés egyik kulcs­fon­tos­sá­gú mű­tár­gya, a Lánc­híd két ha­tal­mas pil­lé­re szla­vó­niai tölgy­fa­ ge­ren­dá­kon nyug­szik a Du­na med­ré­ben. De bár­ki a ma­ga te­nye­ré­vel si­mo­gat­hat­ja a szla­vó­niai tölgy fe­gyel­me­zett ere­ze­tű, tö­mör fe­lü­le­tét, ha a Ma­gyar Nem­ze­ti Mú­zeum ta­lán leg­szebb he­lyi­sé­gé­ben, a Szé­ché­nyi Te­rem­ben cso­dál­ja meg a fa­bur­ko­la­tú be­ren­de­zést. Sö­tét­bar­na tó­nu­sa mél­tó­ság­tel­je­sen ural­ja a han­gu­la­tot, ideá­lis kez­dő­pon­tot kí­nál­va a mú­zeum tör­té­ne­té­vel va­ló megis­mer­ke­dés­hez.

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.