rubicon

Lövészárkok, kézigránát, gázálarc

Az állóháború új harci eszközei
7 perc olvasás

A lö­vész­árok az el­ső vi­lág­há­bo­rú kiemel­ke­dő szim­bó­lu­ma lett. Kü­lön­le­ges he­lyet fog­lalt el a kol­lek­tív em­lé­ke­zet­ben, s az összes töb­bi har­ci for­ma el­tör­pült mel­let­te. A lö­vész­ár­kok­ban négy éven ke­resz­tül eu­ró­paiak mil­liói él­ték át a há­bo­rút, mert a csa­ták he­lyé­be a vég­te­len, felőr­lő küz­de­lem lé­pett. Eb­ben az ál­ló­há­bo­rú­ban új har­ci tech­ni­kák ala­kul­tak ki, mint a mérges gá­zok al­kal­ma­zá­sa, a fegy­ver­zet ré­sze lett az ad­dig so­ha nem al­kal­ma­zott ké­zi­grá­nát, de a fel­sze­re­lés fon­tos kiegé­szí­tő esz­kö­zé­nek szá­mí­tott az ásó, a fű­rész és a drót­vá­gó ol­ló, me­lye­ket a ka­to­nák sok­szor gyak­rab­ban hasz­nál­tak, mint a lő­fegy­ve­rü­ket.

A nagy föld­töl­csé­rek­kel szag­ga­tott legel­ső vo­nal mö­gött ala­kí­tot­ták ki a pár­hu­za­mo­san fu­tó já­ra­tok há­ló­za­tát, ame­lye­ket szűk össze­kö­tő ár­kok kap­csol­tak össze. Az ár­kok gyak­ran cikk­cakk­ban hú­zód­tak, hogy ki­sebb tá­ma­dá­si felületet kí­nál­ja­nak a be­lö­vé­sek­nek. Az ár­kok

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.