rubicon

Liszt Ferenc koncertjei Sopronban

6 perc olvasás

Liszt Fe­renc 1811. ok­tó­ber 22-én az egy­ko­ri Sop­ron vár­me­gyé­ben fek­vő Do­bor­ján­ban lát­ta meg a nap­vi­lá­got. 

A kis te­le­pü­lés – ma Ra­i­ding Auszt­riá­ban – Liszt Fe­renc szü­le­té­sé­vel ír­ta be ma­gát a vi­lág kul­túr­tör­té­nel­mé­be. A 19. szá­zad leg­hí­re­sebb ma­gyar­ja a kö­ze­li Sop­ron­ban ad­ta el­ső hang­ver­se­nyét. 

Liszt Fe­renc ké­sőbb va­la­mennyi ma­gyaror­szá­gi kon­cert­kör­út­ján el­lá­to­ga­tott Sop­ron­ba, ahol jó­té­kony­sá­gi es­te­ket adott. Itt mu­tat­ta meg elő­ször te­het­sé­gét a nagy­kö­zön­ség­nek, s itt ka­pott dísz­pol­gá­ri ok­le­ve­let és egyéb aján­dé­ko­kat, me­lyek ké­pet ad­nak a mű­vész és a vá­ros kap­cso­la­tá­ról.

Liszt Fe­renc mind­két ágon pa­rasz­ti csa­lád­ból szár­ma­zott. Nagy­ap­ja, List [sic!] György ta­ní­tó volt. Zon­go­rá­zott, he­ge­dült, or­go­nált, és ismer­te a ze­ne­szer­zés alap­jait. Mu­zi­ka­li­tá­sát hu­szon­öt gyer­me­ké­ből mind­össze há­rom örö­köl­te, köz­tük Fe­renc édes­ap­ja, Ádám, aki gyer­mek­ko­rá­tól ra­jon­gott a ze­néért, és vir­tuóz­zá

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.