rubicon

Lindbergh

Az Atlanti-óceán első egyedüli és leszállás nélküli átrepülése
8 perc olvasás

Charles Augustus Lindbergh volt az el­ső, aki egye­dül át­re­pül­te az At­lan­ti-ó­ceánt, s New York­ból in­dul­va – le­szál­lás nél­kül – el­ju­tott Pá­rizs­ba. 1927. má­jus 20–21-ei re­pü­lé­se be­ke­rült a re­pü­lés arany­köny­vé­be. Út­ja mél­tán vált az em­be­ri ta­lá­lé­kony­ság, ki­tar­tás és me­rész­ség egyik leg­hí­re­sebb és leg­lel­ke­sí­tőbb pél­dá­já­vá az idők so­rán. Az ame­ri­kai re­pü­lés tör­té­ne­té­ben egye­nes vo­na­lat húz­ha­tunk a Wright test­vé­rek­től kez­dő­dően Lind­berg­hen ke­resz­tül az űr­ha­jó­so­kig és Neil Arm­stron­gig, va­la­mint az el­ső Hold-u­ta­zá­son részt ve­vő tár­saiig, akik el­ső­ként lép­tek át ad­dig át­tör­he­tet­len­nek tar­tott tech­ni­kai és em­be­ri ha­tá­ro­kat. Charles A. Lindbergh ab­ból a szem­pont­ból emel­ke­dik ki a sor­ból, hogy éle­te ké­sőb­bi sza­ka­szá­ban tu­da­tá­ra éb­redt: az em­ber a ter­mé­szet (és azál­tal a sa­ját) el­len­sé­gé­vé vál­hat a tech­no­ló­giai ha­la­dás vak haj­szo­lá­sá­ban, és pá­rat­lan tel­je­sít­mé­nye ál­tal meg­szer­zett tár­sa­dal­mi sú­lyát ar­ra hasz­nál­ta, hogy en­nek ve­szé­lyei­re fi­gyel­mez­tes­se az em­be­ri­sé­get. 

Az 1920-as évek je­len­tős tech­no­ló­giai ha­la­dást hoz­tak szá­mos te­rü­le­ten, így a köz­le­ke­dés te­rén is. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban a köz­le­ke­dé­si esz­kö­zök irán­ti ér­dek­lő­dést töb­bek közt a ha­tal­mas tá­vol­sá­gok is éb­ren tar­tot­ták. Ek­ko­ri­ban vált pél­dául az au­tó­ipar meg­ha­tá­ro­zó­vá az ame­ri­kai gaz­da­sá­gi élet­ben, de a lé­gi és ví­zi köz­le­ke­dés is ug­rás­sze­rű fej­lő­dés­nek in­dult. A fia­ta­lo­kat von­zot­ta az új

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.