rubicon

Legendás parancsnokok

A fegyveres felkelés vezetői
22 perc olvasás

Ma már köz­is­mert a fegy­ve­res fel­ke­lés je­len­tő­sé­ge a for­ra­da­lom­ban. Enél­kül el­kép­zel­he­tet­len lett vol­na az 1956. ok­tó­be­ri szov­jet tá­ma­dás vissza­ve­ré­se, a rákosisták el­tá­vo­lí­tá­sa a ha­ta­lom­ból, a több­párt­rend­szer ke­re­tei­nek meg­te­rem­té­se, a sem­le­ges­ség be­je­len­té­se. A fel­ke­lők re­mény­te­len­nek tű­nő he­roi­kus küz­del­me adott erő­tel­jes nyo­ma­té­kot a ko­ráb­ban ir­reá­lis­nak tar­tott for­ra­dal­mi köve­te­lé­sek­nek, ame­lyek az or­szá­gos po­li­ti­kai ese­mé­nye­ket is dön­tő mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ták. A „szent su­han­cok”, a vi­lág ámu­la­tá­ra, az óriá­si túl­erő­vel szem­ben – ha ideig­le­ne­sen is – győ­ze­lem­re vit­ték a for­ra­dal­mat.

A fel­ke­lés ki­rob­ba­ná­sá­tól fo­lya­ma­to­san újabb és újabb fegy­ve­res cso­por­tok ala­kul­tak az egész fő­vá­ros te­rü­le­tén. Össz­lét­szá­muk mintegy 15000 fő­re te­he­tő. Tag­jai fő­leg fia­tal mun­ká­sok­ból, se­géd­mun­ká­sok­ból rek­ru­tá­lód­tak, aki­ket meg­hur­colt, el­ke­se­rí­tett, megalá­zott a sztá­li­nis­ta rend­szer. Több­sé­gük egyetér­tett a for­ra­da­lom kö­ve­te­lé­sei­vel. A nyolc évig tar­tó ter­ror ta­pasz­ta­la­tá­val a dik­ta­tú­ra meg­szün­te­té­séért és az or­szág füg­get­len­sé­gé­nek ki­ví­vá­sáért fog­tak fegy­vert. A spon­tán mó­don lét­re­jött el­lenál­ló cso­por­tok össze­té­te­le és irá­nyí­tá­sa is gyak­ran vál­to­zott. A ka­riz­ma­ti­kus fel­ke­lő­pa­rancs­no­kok le­gen­dás fi­gu­rák­ká vál­tak.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.