rubicon

Legendák Horthy István haláláról

15 perc olvasás
1942. au­gusz­tus 20-án Hor­thy Ist­ván re­pü­lő fő­had­nagy, Ma­gyaror­szág kor­mány­zó­he­lyet­te­se le­zu­hant gé­pé­vel a ke­le­ti fron­ton, és éle­tét vesz­tette. Te­le­ki Lász­ló, Te­le­ki Pál és több más ma­gyar po­li­ti­kus ha­lá­lá­hoz ha­son­lóan „a kis Hor­thy” balese­te is spe­ku­lá­ciók­ra adott al­kal­mat. So­kan a né­me­tek ke­zét sej­tet­ték az ese­mé­nyek mö­gött, ahogy Te­le­ki Pál „ön­gyil­kos­sá­gát” is van­nak, akik ez­zel ma­gya­ráz­zák. Hi­he­tő és bi­zo­nyít­ha­tó-e ez a fel­te­vés, avagy ezt is a le­gen­dák bi­ro­dal­má­ba kell utal­nunk?

Hor­thy Ist­ván, a kor­mány­zó idő­sebb fia 1941 vé­géig sem­mi­fé­le szá­mot­te­vő po­li­ti­kai te­vé­keny­sé­get nem foly­ta­tott, sze­mé­lye kü­lö­nö­seb­ben nem fog­lal­koz­tat­ta a köz­vé­le­ményt. Gé­pész­mér­nök­ként az 1930-as évek­ben a MÁ­VAG-­ban dol­go­zott, egy­re ma­ga­sabb beosz­tá­sok­ban, 1939-ben már ve­zér­igaz­ga­tó­ként. A kö­vet­ke­ző év­ben ki­ne­vez­ték a MÁV el­nö­ké­nek, majd Jász-Nagy­kun-Szol­nok

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.