rubicon

Le Pen

Elakadt menetelés az Elisée felé
8 perc olvasás
Fran­ciaor­szág­ban a szél­ső­jobb­ol­dal ha­tal­mi kí­sér­le­tei minded­dig lát­vá­nyos ku­dar­cot val­lot­tak. Ám a 2002. áp­ri­li­si el­nök­vá­lasz­tá­son a ra­di­ká­lis jobb­ol­dal ve­zé­re, Jean Ma­rie Le Pen a szocialista Jospint megelőzve bekerült a második fordulóba. A köz­tár­sa­sá­gi vé­del­mi ref­le­xek most is mű­kö­dés­be lép­tek, több tíz- és száz­ez­ren vo­nul­tak az ut­cák­ra or­szág­szer­te, má­jus 1-jén a mil­liót is meg­ha­lad­ta a Front National el­len til­ta­ko­zók szá­ma. A mér­sé­kelt jobb­ol­dal­tól a balol­da­lig be­zá­ró­lag szé­les front jött lét­re, hogy megaka­dá­lyoz­za Le Pen me­ne­te­lé­sét a köz­tár­sa­sá­gi el­nö­ki ha­ta­lom fe­lé. Mi­lyen fel­haj­tó erő jut­tat­ta ilyen ma­gas­ság­ba a ra­di­ká­lis jobb­ol­da­li ve­zért, Jean Ma­rie Le Pent?
Áp­ri­lis 21-e éj­sza­ká­ján az una­lom­ba ful­lad­ni lát­szó köz­tár­sa­sá­gi­el­nök-vá­lasz­tás

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.