rubicon

Lázár Andor

A ’30-as évek kormánypolitikájának krónikása
29 perc olvasás

Lá­zár An­dor a Hor­thy-kor­szak má­so­dik fe­lé­ben je­len­tôs po­li­ti­kai kar­riert fu­tott be. Kö­zel­rôl is­mert szá­mos par­la­men­ti po­li­ti­kust és ál­lam­fér­fit, és kö­zü­lük töb­bek­kel együtt is dol­go­zott. Mindez ön­ma­gá­ban ele­gen­dô tu­dás­sal, is­me­ret- és él­mény­anyag­gal vér­tez­te fel ah­hoz, hogy pa­pír­ra ves­se visszaem­lé­ke­zé­seit. Ese­té­ben azon­ban több­rôl is szó volt. Az 1950-es évek ma­gyar tör­té­net­írá­sa szél­sô­sé­ge­sen egy­ol­da­lúan és elíté­lôen kö­ze­lí­tett a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti Ma­gyaror­szág po­li­ti­kai-tár­sa­dal­mi vi­szo­nyai­hoz. A szer­zôt te­hát – be­val­lot­tan – az az ak­tuá­lis cél ve­zé­rel­te, hogy a Hor­thy-kor­szak­ról egy ár­nyal­tabb, va­ló­ság­hûbb ké­pet nyújt­son az utó­kor­nak.

Lá­zár An­dor csak 1953-at kö­ve­tően – miu­tán felol­dot­ták ki­te­le­pí­té­sét, s eg­zisz­ten­ciá­lis gond­jai las­san ren­de­ződ­tek – gon­dol­ha­tott múlt­já­nak

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.