rubicon

Küzdelem a sajtó szabadságáért

„Ve­gye­nek el min­dent, csak sza­bad saj­tót ad­ja­nak”
13 perc olvasás
A klasszi­kus ma­gyar pol­gá­ri ál­lam­rend­szer si­ke­res meg­te­rem­té­sé­ben a mind gaz­da­gab­bá vá­ló ha­zai saj­tó­nak meg­ha­tá­ro­zó szerep ju­tott. A nyom­ta­tott be­tű ha­tá­sát ide­je­ko­rán fel­fe­de­ző re­form­ko­ri po­li­ti­kai elit so­kat tett a hír­lap­iro­da­lom moz­gás­te­ré­nek bő­ví­té­séért, a cen­zú­ra szi­go­rá­nak eny­hí­té­séért. Deák a po­li­ti­kai disz­kusszió sza­bad­sá­gáért har­col­va vi­lá­gí­tot­ta meg a szó­lás­sza­bad­ság köz­jo­gi alap­jait, s rög­zí­tet­te a saj­tó­sza­bad­ság ki­ví­vá­sá­nak fon­tos­sá­gát előbb 1836-os sze­rep­lé­se al­kal­má­val, majd az 1839–1840-es or­szág­gyű­lé­sen, s mind­két al­kal­mat kö­ve­tően me­gyé­jé­nek tett je­len­té­sei­ben. De nem fe­led­ke­zett el a vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gá­nak fon­tos­sá­gá­ról, az ép­pen csak szár­ba szök­ke­nő hír­lap­iro­da­lom moz­gás­te­ré­nek vé­del­me­zé­sé­ről a Pes­ti Hír­lap kö­rül „kiütött hir­la­pi harcz” ide­jén, s ak­kor sem, ami­dőn a Kos­suth­tal együtt meg­fo­gal­ma­zott, 1847 nya­rá­ra da­tált hí­res El­len­zé­ki Nyi­lat­ko­zat­ban ha­tá­ro­zot­tan sík­ra szállt a saj­tó­sza­bad­ság meg­te­rem­té­séért.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.