rubicon

Küldetés Moszulban

5 perc olvasás

A volt Tö­rök Bi­ro­da­lom mo­szu­li vi­la­jet­jé­nek sor­sa már a há­bo­rú alatt fog­lal­koz­tat­ta a nagy­ha­tal­ma­kat. A há­bo­rú alatt kö­tött tit­kos szer­ző­dés ér­tel­mé­ben Fran­ciaor­szág fenn­ha­tó­sá­ga alá ke­rült vol­na a te­rü­let. 1917-ben azon­ban a szov­jet kor­mány nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ta az ad­dig ti­tok­ban tar­tott szer­ző­dést, és az arab vi­lág fel­há­bo­ro­dá­sa miatt e terv­ről le kel­lett ten­ni. A há­bo­rú után úgy dön­tött a szö­vet­sé­ge­sek Leg­fel­sőbb Ta­ná­csa, hogy Irak nép­szö­vet­sé­gi brit man­dá­tum lesz, azaz a táv­la­ti­lag beígért füg­get­len­sé­gig Nagy-B­ri­tan­nia fog gon­dos­kod­ni a fris­sen lét­re­ho­zott ki­rály­ság igaz­ga­tá­sá­ról. 

A Tö­rökor­szág szá­má­ra elő­ké­szí­tett sèvres­-i bé­ke­szer­ző­dés a há­rom szan­dzsák­ból ál­ló mo­szu­li vi­la­je­tet, amely­nek föld­jé­ben je­len­tős olaj­kin­cset sej­tet­tek, Irak­nak ítél­te. Tö­rökor­szág azon­ban nem ír­ta alá a bé­ke­dik­tá­tu­mot, és fegy­ve­res har­cot kez­dett az or­szág te­rü­le­tét meg­száll­va tar­tó, el­ső­sor­ban gö­rög, olasz, ki­sebb rész­ben fran­cia és brit csa­pa­tok el­len.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.