rubicon

Kossuth Lajos tér, 1956

12 perc olvasás

Ahogy múl­nak az évek, úgy hal­vá­nyo­dik a kép az 1956-os Kos­suth té­ri sor­tűz­ről, ugyanak­kor – újabb do­ku­men­tu­mok hí­ján – meg­szi­lár­dul­ni lát­szik, ami­re ku­ta­tá­si ered­mé­nyeink alap­ján ju­tot­tunk. Az évek so­rán több száz szem­ta­nú­val be­szél­tünk, olya­nok­kal, akik ok­tó­ber 25-én ott vol­tak a hely­szí­nen, és olya­nok­kal, akik la­ká­suk vagy mun­ka­he­lyük kör­nye­ze­té­ből kö­vet­ték a tör­tén­te­ket. Egye­dül­ál­ló fény­ké­pek­hez, do­ku­men­tu­mok­hoz ju­tot­tunk, ame­lyek se­gí­tet­tek tisz­táz­ni az ese­mé­nye­ket. Úgy gon­dol­juk, hogy mun­kánk so­rán min­den fel­lel­he­tő le­vél­tá­ri anya­got fi­gye­lem­be vet­tünk, to­váb­bá si­ke­rült szó­ra bír­nunk nem­csak a tün­te­tő­ket vagy a ve­lük ro­kon­szen­ve­ző em­be­re­ket, ha­nem a má­sik ol­da­lon ál­ló ÁVH-so­kat, ka­to­ná­kat, párt­mun­ká­so­kat is. Fen­tiek alap­ján ha­tá­ro­zot­tan ál­lít­juk, hogy akik a Kos­suth té­ren meg­se­be­sül­tek vagy meg­hal­tak, szov­jet sor­tűz ál­do­za­tai vol­tak! Ki­vé­telt ké­pez­nek az Aka­dé­mia ut­cai párt­ház előtt le­zaj­lott tűz­harc ha­lott­jai és se­be­sült­jei, ami­kor az úgy­ne­ve­zett „kék”, il­let­ve „zöld” ÁVH-sok lőt­tek – té­ve­dés­ből egy­más­ra.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.