rubicon

Kossuth Lajos és Ferenc József

18 perc olvasás
Kos­suth La­jos és Fe­renc Jó­zsef so­ha nem be­szél­ge­tett egy­más­sal. Mind­ket­ten hosszú éle­tet él­tek, hi­szen Kos­suth­nak ki­lenc­ven­ket­tő, Fe­renc Jó­zsef­nek nyolc­van­hat év ada­tott, s no­ha az ural­ko­dó hu­szon­nyolc év­vel volt fia­ta­labb a kor­mány­zó­nál, el­vi­leg lett vol­na al­ka­lom a sze­mé­lyes érint­ke­zés­re. Va­ló­já­ban egész éle­tük so­rán mindössze két al­ka­lom adó­dott, ami­kor egyál­ta­lán lát­hat­ták, fi­zi­kai­lag ér­zé­kel­het­ték egy­mást.

1847-ben Pest vár­me­gye köz­gyű­lé­sén az ak­kor ti­zen­hét éves Fe­renc Jó­zsef fő­her­ceg­nek ju­tott az a szerep, hogy az ural­ko­dó meg­bí­zá­sá­ból beik­tas­sa tisz­té­be az új ná­dort, Ist­ván fő­her­ce­get. Az el­mon­dan­dó szö­ve­get szé­pen be­ta­nul­ta, és han­go­san, ért­he­tően, vi­szony­lag tisz­ta ma­gyar­ság­gal ej­tet­te ki a sza­va­kat. Be­szé­de vé­gén ki­je­len­tet­te: „Ma­gam pe­dig ün­ne­pel­ni fo­gom min­dig e na­pot, me­lyen […] a ma­gyar nem­zet­hez va­ló élénk ra­gasz­ko­dá­som­nak nyil­vá­nos je­lét ad­ha­tám.” A nem­ze­ti ér­ze­lem húr­jait pen­ge­tő szö­veg nagy tet­szést vál­tott ki, még az ak­ko­ri el­len­zék „ve­zér­vár­me­gyé­jé­nek” szá­mí­tó köz­gyű­lé­sen is. Szé­che­nyi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.